Quyết định 1075/QĐ-BTC

Quyết định 1075/QĐ-BTC về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1075/QĐ-BTC 2018 điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch-Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được điều chỉnh, bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Tạp chí Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057801

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

61.400

61.400

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

61.400

61.400

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

61.400

61.400

0

Ghi chú: Bổ sung dự toán thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Tạp chí Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1074/QĐ-BTC ngày 04/7/2018.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐIỀU CHỈNH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-61.400

-61.400

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-61.400

-61.400

0

2.1

Chi khác

-61.400

-61.400

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1075/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1075/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực04/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1075/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1075/QĐ-BTC 2018 điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1075/QĐ-BTC 2018 điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1075/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành04/07/2018
        Ngày hiệu lực04/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1075/QĐ-BTC 2018 điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1075/QĐ-BTC 2018 điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

           • 04/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực