Quyết định 1076/QĐ-UBND

Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1076/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được rút ngắn Sở Thông tin Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1076/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Đ án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn c Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 687/TTr-STTTT ngày 10/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hp với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) cập nhật lại thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức công khai và giải quyết các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo đúng Danh mục của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. T
nh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND t
nh;
- CT, các PC
T UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KGVX, HCC, CBTH;

- Lưu: VT, KSTTHC(latin118).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC BAN HÀNH ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy đnh

Thi gian giải quyết được rút ngắn

Số ngày rút ngắn

Ghi chú

I

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

23 ngày

Giảm 14 ngày so với nội dung công bố tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 29/5/2018.

2

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

08 ngày

Giảm 03 ngày so với nội dung công bố tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 29/5/2018.

II

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đưc hồ sơ hp lệ.

03 ngày làm việc

Giữ nguyên thời gian thực hiện như công bố tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 29/5/2018.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1076/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1076/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1076/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1076/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được rút ngắn Sở Thông tin Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1076/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được rút ngắn Sở Thông tin Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1076/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýVõ Phiên
       Ngày ban hành01/08/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1076/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được rút ngắn Sở Thông tin Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1076/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được rút ngắn Sở Thông tin Quảng Ngãi

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực