Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC năm 2017 về Danh mục loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC 2017 cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1076/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1052/SNN-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm 03 loại sau:

a) Cây ăn quả lâu năm.

b) Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm.

c) Cây dược liệu lâu năm.

2. Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc tính như sau:

a) Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sản phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên năm (05) năm.

b) Thuộc một trong các nhóm cây sau: cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo.

Điều 2. Các loại cây trồng nằm trong Danh mục nêu trên được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho chủ sở hữu cây lâu năm. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc từ ngày ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (VA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-UBND-HC, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại cây

Tên khoa học

Ghi chú

 

A. Cây ăn quả lâu năm

 

01

Persea americana

 

 

02

Bưởi

Citrus maxima, Citrus grandis L.

 

 

03

Cà na

Elaeocarpus hygrophilus Kurz

 

 

04

Cam

Citrus noboilis

 

 

05

Cóc

Spondias dulcis L.

 

 

06

Chanh

Citrus aurantifolia

 

 

07

Chôm chôm

Nephelium lappaceum

 

 

08

Chùm ruột

Phyllanthus acidus (L.) Skeels.

 

 

09

Dâu da

Baccaurea sapida

 

 

10

Dừa

Cocos nucifera

 

 

11

Đu đủ

Carica papaya L.

 

 

12

Hồng xiêm (Sabochê)

Manilkara zapota

 

 

13

Khế

Averrhoa carambola L.

 

 

14

Mãng cầu Xiêm

Annona muricata L.

 

 

15

Mãng cầu na (mãng cầu ta)

Annona squamosa L.

 

 

16

Măng cụt

Garcinia mangostana

 

 

17

Mận

Syzygium Samarangense

 

 

18

Mít

Artocarpus heterophyllus

 

 

19

Nhãn

Dimocarpus longan

 

 

20

Nho

Vitis vinifera

 

 

21

Ổi

Psidium guajava

 

 

22

Quýt

Citrus reticulata

 

 

23

Sầu riêng

Durio zibethinus

 

 

24

Sơ ri

Malpighia glabra L.

 

 

25

Táo

Ziziphus mauritiana

 

 

26

Thanh long

Hylocereus undulatus, Haw.

 

 

27

Thị

Diospyros decandra

 

 

28

Trâm

Syzygium cumin

 

 

29

Vú sữa

Chrysophyllum cainino L.

 

30

Xoài

Mangifera indica L.

 

B. Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm

31

Bạch đàn

Eucalyptus sp.

 

32

Bàng

Terminalia catappa

 

33

Bằng lăng nước (Bằng lăng tím)

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

 

34

Bò cạp nước (Muồng hoàng yến)

Cassia fistula L.

 

35

Bồ đề

Ficus religiosa

 

36

Cau kiểng

Pinanga patula, Chryslidocarpus lutesceus, Cyrtostachys renda

 

37

Cọ Tàu

Livistona chinensis

 

38

Chuông vàng

Tabebuia argentea

 

39

Dầu

Jatropha curcas

 

40

Dong thái

Erythrina fusca

 

41

Đào lộn hột

Anacardium occidentale L.

 

42

Điệp Lào

Calliandra emarginata

 

43

Điệp vàng

Caesalpinia ferrea

 

44

Đủng đỉnh

Caryota mitis

 

45

Giá tỵ

Tectona grandis

 

46

Giáng hương

Pterocarpus macrocarpus Kurz.

 

47

Gòn

Ceiba pentandra

 

48

Gáo

Nauclea orientalis

 

49

Hoa sữa

Alstonia scholaris

 

50

Hồng lộc

Syzygium oleinum, Syzygium campanulatum

 

51

Hồng mai

Jatropha pandurifolia Andr

 

52

Keo lá tràm

Acacia auriculifomis

 

53

Lim sét (Lim xẹt)

Peltophorum pterocarpum

 

54

Linh sam

Antidesma acidum

 

55

Lộc vừng

Barringtonia acutangula

 

56

Mai

Ochna integerrima

 

57

Mặc nưa

Diospyros mollis Griff.

 

58

Me

Tamarindus indica

 

59

Móng bò

Bauhinia purpurea L.

 

60

Nguyệt quế

Murraya paniculata

 

61

Phượng vĩ

Delonix regia

 

62

Sa kê

Artocarpus altilis

 

63

Sanh

Ficus indica L.

 

 

64

Sao

Hopea odorata

 

 

65

Si

Ficus benjamina L.

 

 

66

Si rô

Carissa carandas

 

 

67

Sung

Ficus racemosa

 

 

68

Sứ trắng

Plumeria sp.

 

 

69

Tha La

Couroupita guianensis

 

 

70

Tràm

Melaleuca cajuputi Powel.

 

 

71

Trang Thái

Ixora spp.

 

 

72

Trắc bá diệp

Platycladus orientalis

 

 

73

Tre

Bambusa sp.

 

 

74

Trúc

Phyllostachys sp.

 

 

75

Vạn niên tùng

Podocarpus chinensis

 

 

76

Xà cừ

Khaya senegalensis

 

 

C. Cây dược liệu lâu năm

 

77

Đinh lăng

Polyscias fruticosa

 

 

78

Đỗ trọng

Eucommia ulmoides Oliv.

 

 

79

Hồi

Illicium verum Hook.f.

 

 

80

Kim ngân hoa

Lonicera japonica Thunb

 

 

81

Quế

Cinnamomum sp.

 

 

82

Sâm bố chính

Abelmoschus sagittifolius

 

 

83

Tam thất

Panax pseudoginseng

 

 

84

Vông nem

Erythrina variegata L.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1076/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1076/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1076/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC 2017 cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC 2017 cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1076/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC 2017 cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1076/QĐ-UBND-HC 2017 cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Đồng Tháp

            • 14/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực