Quyết định 1077/QĐ-UBND

Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán công trình: cấp nước sinh hoạt xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1077/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình cấp nước sinh hoạt Nghiên Loan Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH: CẤP NƯỚC SINH HOẠT XÃ NGHIÊN LOAN, HUYỆN PÁC NẶM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 43/BC-STC ngày 25/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán

- Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

- Thời gian: Khởi công năm 2009; Hoàn thành năm 2010.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiết theo nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã được thanh toán

Còn được thanh toán

Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT

957.982.000

937.000.000

20.982.000

Nhân dân đóng góp

137.206.000

137.206.000

0

Tổng cộng

1.095.188.000

1.074.206.000

20.982.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung công việc

Tổng mức đầu tư

Chi phí đầu tư được quyết toán

Xây dựng

1.236.260.000

932.841.000

Quản lý dự án

32.840.000

15.000.000

Tư vấn

195.510.000

134.521.000

Chi phí khác

27.700.000

12.826.000

Dự phòng

122.370.000

0

Tổng số

1.614.680.000

1.095.188.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

 

1.095.188.000

1. Tài sản cố định

 

1.095.188.000

2. Tài sản lưu động

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Có trách nhiệm tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án với giá trị là 957.982.000 đồng (phần vốn CTMT QG nước sạch và VSMTNT).

- Tổng số đã thanh toán đến ngày 25/4/2014: 937.000.000 đồng

- Tổng số còn được thanh toán: 20.982.000 đồng. Trong đó:

+ Phải trả: 28.479.000 đồng

+ Phải thu: 7.497.000 đồng

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Nghiên Loan có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 957.982.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh thanh toán dứt điểm công nợ dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị quyết toán

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải trả

Phải thu

1

Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật nông nghiệp

Khảo sát, lập báo cáo KTKT

114.903.000

120.000.000

 

5.097.000

 

2

Chi nhánh công ty TNHH Nguyệt Hà

Thi công xây dựng

795.635.000

773.848.000

21.787.000

 

 

3

Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán

6.136.000

-

6.136.000

 

 

4

Bảo Việt Bắc Kạn

Bảo hiểm công trình

6.690.000

6.690.000

-

-

 

5

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ban QLDA

15.000.000

15.000.000

-

-

 

6

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng Vương

Thẩm tra TKKT + TDT

3.056.000

2.500.000

556.000

 

 

7

Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Bắc Kạn

Giám sát thi công

16.562.000

18.962.000

 

2.400.000

 

 

Tổng cộng

 

957.982.000

937.000.000

28.479.000

7.497.000

 

Ghi chú: - Đối với giá trị phần nhân dân đóng góp (137.206.000 đồng) không phản ánh vào biểu công nợ và đã thể hiện trong giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1077/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1077/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1077/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1077/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình cấp nước sinh hoạt Nghiên Loan Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1077/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình cấp nước sinh hoạt Nghiên Loan Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1077/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1077/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình cấp nước sinh hoạt Nghiên Loan Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1077/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình cấp nước sinh hoạt Nghiên Loan Bắc Kạn

            • 01/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực