Quyết định 1077/QĐ-UBND

Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1077/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 220/SNV-TCBC ngày 23/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế Ban Thi đua - Khen thưởng;

2. Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo;

3. Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp (18b);
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1077/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1077/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2015
Ngày hiệu lực31/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1077/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1077/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1077/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1077/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành31/03/2015
        Ngày hiệu lực31/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1077/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1077/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

            • 31/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực