Quyết định 1078/QĐ-UBCK

Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

Nội dung toàn văn Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1078/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 515/QĐ-UBCK VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, như sau:

1. Tiêu đề Điểm a Khoản 5 Mục I được sửa đổi như sau:

“a) Đối với tài liệu công bố thông tin và báo cáo”

2. Khoản 2 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Quy trình công bố thông tin và báo cáo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Bước 1: Gửi thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Các đối tượng thực hiện công bố thông tin và báo cáo gửi thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy trình này và gửi theo địa chỉ quy định tại Điểm a Khoản 5 Mục I Quy trình này.

Bước 2: Kiểm tra thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Văn phòng) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin công bố của đối tượng công bố thông tin, đồng thời:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của nội dung thông tin (theo mẫu và theo nội dung thông tin quy định trong Thông tư 52/2012/TT-BTC);

+ Kiểm tra về tính chính xác của người công bố thông tin và địa chỉ gửi thông tin công bố (địa chỉ email đăng ký gửi thông tin của đối tượng công bố thông tin) theo nội dung công ty đăng ký với UBCKNN;

+ Trong trường hợp cần thiết, UBCKNN liên lạc và yêu cầu người có trách nhiệm công bố thông tin của đối tượng công bố thông tin phải xác nhận lại về thông tin công ty công bố;

Bước 3: Công bố thông tin

Sau khi xem xét những thông tin mà đối tượng công bố thông tin gửi đến nếu đúng quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC Văn phòng tiến hành công bố lên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN theo thời hạn quy định tại Khoản 6 Mục I Quy trình này và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Mục I Quy trình này.

Bước 4: Cải chính thông tin

+ Công ty có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN, nếu phát hiện sai lệch công ty phải phản hồi ngay lại với UBCKNN theo số điện thoại: 04.39340773 và kèm theo văn bản đính chính gửi trực tiếp tới hòm thư điện tử congbothongtin@ssc.gov.vn trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện ra thông tin bị sai lệch.

+ Trong trường hợp phát hiện thông tin mà đối tượng công bố gửi tới có sai lệch hoặc không đúng mẫu theo quy định, UBCKNN liên lạc với công ty để yêu cầu cải chính hoặc sửa thông tin, công ty phải kịp thời cải chính, gửi lại thông tin chính xác cho UBCKNN theo địa chỉ nhận thông tin quy định ở Điểm a Khoản 5 Mục I Quy trình này trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PTTT (10b).

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1078/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1078/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực13/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1078/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin


Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1078/QĐ-UBCK
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
      Người kýVũ Bằng
      Ngày ban hành13/12/2012
      Ngày hiệu lực13/12/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcChứng khoán
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1078/QĐ-UBCK năm 2012 sửa đổi Quy trình thực hiện công bố thông tin

          • 13/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực