Quyết định 1079/QĐ-UBND

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1079/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1079 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội ở địa phương.

- Xem xét, đánh giá đúng thực trạng thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức hữu quan; kết hợp chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý;

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành;

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP và các văn bản khác về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này.

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị hoặc văn bản chỉ đạo triển khai; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác theo dõi tình hình thi hành PL.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

3. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác này tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản hướng dẫn, đôn đốc; hoạt động kiểm tra tình hình thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm.

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

Các sở, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó xác định nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp theo dõi).

(Lĩnh vực trọng tâm sẽ được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp)

Nội dung và hình thức theo dõi: Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và hướng dẫn từ Điều 1 đến Điều 9 Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

3. Khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp) các lĩnh vực khác do các Sở, ngành, UBND cấp huyện lựa chọn theo thẩm quyền được giao quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Đối với lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Đối với các lĩnh vực khác do các Sở, ngành, UBND cấp huyện lựa chọn theo thẩm quyền được giao quản lý:

+ Đơn vị chủ trì: Từng cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát theo kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

4. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh;

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được giao quản lý lĩnh vực có thông tin thu thập được;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

5. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Nội dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này; từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; từ báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 gửi về Sở Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2018.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các lĩnh vực trọng tâm theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương (nếu có).

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 tại địa phương theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1079/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1079/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày hiệu lực 30/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1079/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1079/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1079/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1079/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lò Văn Tiến
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày hiệu lực 30/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1079/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1079/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên

  • 30/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực