Quyết định 108/2005/QĐ-BNV

Quyết định 108/2005/QĐ-BNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ Trung ương I do Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW đã được thay thế bởi Quyết định 1052/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2005/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG I

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Ni vụ;

- Căn cứ Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của B trưng BGiáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 15/6/2005 của B trưng BGiáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I trên cơ sTrường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I;

- Xét đề nghị của Hiệu trưng Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I và Vụ trưng Vụ Tchức Cán b,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vtrí và chức năng

1. Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I là tổ chức sự nghiệp trực thuc B Ni vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bi dưỡng nguồn nhân lực có trình đcao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ và các ngành nghề khác có liên quan; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bkhoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hi.

2. Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bmáy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mtài khoản riêng tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.

3. Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I đặt trụ schính tại thành phố Hà Ni.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành văn thư, lưu trữ và chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước.

2. Đào tạo nguồn nhân lực có trình đcao đẳng và các trình đthấp hơn về các ngành học (hoặc các chuyên ngành) Văn thư, Lưu trữ, Hành chính văn phòng, Thông tin thư viện, Thư ký văn phòng, Tin học văn phòng và các ngành, nghề khác có liên quan khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và theo quy định của pháp luật.

3. Bi dưỡng, đào tạo lại, nâng cao trình đ chuyên môn, nghiệp vụ đi ngũ cán b, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và phù hợp với năng lực đào tạo của Trường.

4. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với ngành nghề Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do BGiáo dục và Đào tạo quy định.

5. Biên soạn và duyệt giáo trình để sử dụng trong Trường trên cơ sở thẩm định của Hi đng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập.

6. Tổ chức đào tạo và các hoạt đng giáo dục theo mục tiêu chương trình và ngành, nghề đào tạo đã được BGiáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép; công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

7. Triển khai thực hiện hoạt đng nghiên cứu khoa học - công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác giáo dục và đào tạo nhằm tiếp cận với khoa học hiện đại, tiên tiến của các nước trên thế giới và khu vực.

8. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học - công nghệ, sản xuất phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước.

10. Huy đng, quản lý và sử dụng các ngun lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo; hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hi.

11. Tổ chức tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên theo quy định.

12. Phối hợp với gia đình, các tổ chức, cá nhân trong hoạt đng giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên.

13. Quản lý và xây dựng đi ngũ cán b, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.

14. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đất đai được giao theo quy định.

15. Thực hiện chế đbáo cáo với B Ni vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt đng của Trường theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ, quyền hạn của Trường và quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt đông

1. Cơ cấu tổ chức gm có:

1.1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng do Btrưởng B Ni vụ bổ nhiệm, các Phó Hiệu trưởng do Btrưởng B Ni vụ bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng.

1.2. Hi đng Khoa học và Đào tạo và các Hi đng tư vấn khác.

1.3. Các Phòng chức năng:

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Hành chính Tổ chức;

- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế;

- Phòng Tài chính Kế toán;

- Phòng Quản lý học sinh, sinh viên;

- Phòng Quản trị - Đời sống.

1.4. Các Khoa và các Trung tâm:

- Khoa Văn thư;

- Khoa Lưu trữ;

- Khoa Hành chính Văn phòng và Thông tin Thư viện;

- Khoa Thư ký và Quản trị Văn phòng;

- Khoa Giáo dục đại cương;

- Khoa Giáo dục thường xuyên;

- Trung tâm Tin học;

- Trung tâm đào tạo Nghề.

1.5. Các tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng.

2.1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Btrưởng B Ni vụ về toàn bhoạt đng của Trường theo các quy định hiện hành của pháp luật và của B Ni vụ; các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao.

2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thuc Trường.

2.3. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt đng của Trường theo quy định trình Btrưởng B Ni vụ phê duyệt.

2.4. Quản lý cán b, công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên; quyết định thành lập các tổ chức trực thuc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt đng của Trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng Phòng, Trưởng Khoa hoặc tương đương trở xuống; quyết định các vấn đề liên quan đến công tác cán b, công chức từ ngạch giảng viên, chuyên viên và tương đương trở xuống; thực hiện những công việc thuc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán b, công chức, viên chức và ký kết hợp đng lao đng theo quy định của pháp luật và của B Ni vụ.

2.5. Các trách nhiệm và quyền hạn khác thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Btrưởng BGiáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiêm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng B, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán b, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuc Bvà Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đ
Quang Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2005/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu108/2005/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2005
Ngày hiệu lực01/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2005/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu108/2005/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành17/10/2005
        Ngày hiệu lực01/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2008
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/2005/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của trường CĐ Văn thư lưu trữ TW