Quyết định 108/2007/QĐ-BTC

Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 108/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 1233/BCT-XNK ngày 19/9/2007 về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí được quy định cụ thể tại Biểu mức thu lệ phí là các thương nhân nước ngoài (được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) không có hiện diện tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về nội dung này, khi đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại Điều 3 của Quyết định này cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Điều 3. Cơ quan thu lệ phí là Bộ Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ trưởng Bộ Công Thương uỷ quyền thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và thu lệ phí (gọi chung là cơ quan thu lệ phí).

Điều 4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quản lý, sử dụng như sau: Cơ quan thu lệ phí được để lại 100% (một trăm phần trăm) số tiền thu lệ phí để bù đắp một phần chi phí cho công tác tổ chức thu lệ phí, theo các nội dung như sau:

1. Chi phí chi trả tiền công thuê chuyên gia tại Việt Nam và nước ngoài thẩm định, xác minh nhân thân và các thông tin khác liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt nam; chi tiền công dịch vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt nam ở trong nước và nước ngoài;

2. Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu lệ phí gồm: Chi mua văn phòng phẩm, in ấn Giấy chứng nhận đăng ký quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, chi trả tiền cước điện thoại, điện tín, thư từ giao dịch;

3. Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc thu lệ phí.

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC

Điều 6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Bé Tµi chÝnh;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Loại dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp mới Giấy chứng nhận 

triệu đồng/giấy

6

2

Cấp lại Giấy chứng nhận

triệu đồng/giấy

3

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

triệu đồng/giấy

3

4

Gia hạn Giấy chứng nhận

triệu đồng/giấy

3

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu108/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực25/01/2008
Ngày công báo10/01/2008
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu108/2007/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành26/12/2007
     Ngày hiệu lực25/01/2008
     Ngày công báo10/01/2008
     Số công báoTừ số 23 đến số 24
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu thương nhân nước ngoài