Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình tổng thể xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 108/QĐ-UBND 2013 Chương trình xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 tầm nhìn 2050


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108 /QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/12/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV về việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về thông qua Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10./TTr-SXD ngày 04/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ XD (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Báo VP, công báo, Cổng TTĐT (đăng, đưa tin);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2013
Ngày hiệu lực 30/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 108/QĐ-UBND 2013 Chương trình xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 tầm nhìn 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 108/QĐ-UBND 2013 Chương trình xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 tầm nhìn 2050
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành 15/01/2013
Ngày hiệu lực 30/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 108/QĐ-UBND 2013 Chương trình xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 tầm nhìn 2050

Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/QĐ-UBND 2013 Chương trình xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 tầm nhìn 2050

  • 15/01/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực