Quyết định 1080/QĐ-BTC

Quyết định 1080/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1080/QĐ-BTC 2018 công bố công khai dự toán ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cNghị định s87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện công khai ngân sách đi với đơn vị d toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhàc hỗ trợ;

Căn c Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Cục QLN, Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Học viện Tài chính;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-BTC ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng s được giao
(Công văn số 2775/BTC-QLN ngày 13/3/2018)

Tổng s đã phân b
(Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 04/7/2018)

Trong đó:

Học viện Tài chính

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viện trợ (Loại 400 - Khoản 402)

3.000

3.000

3.000

a

Kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

b

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

3.000

3.000

3.000

 

Đào tạo học sinh Lào

3.000

3.000

3.000

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1080/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1080/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực04/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1080/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1080/QĐ-BTC 2018 công bố công khai dự toán ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1080/QĐ-BTC 2018 công bố công khai dự toán ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1080/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành04/07/2018
        Ngày hiệu lực04/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1080/QĐ-BTC 2018 công bố công khai dự toán ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1080/QĐ-BTC 2018 công bố công khai dự toán ngân sách

            • 04/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực