Quyết định 1080/QĐ-UBND

Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2018 -2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1080/QĐ-UBND 2018 liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1405/SNN-KH ngày 05 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018 -2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt tại Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, phê duyệt dự án thực hiện theo đúng quy định sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh(NN);
- Lưu: VT, NN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 


PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(DỰ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CẤP TỈNH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê chè an toàn (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cà phê chè bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê chè trên địa bàn các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 03 vùng vùng chuyên canh sản xuất cà phê chè với diện tích theo tiêu chí cánh đồng lớn với diện tích 300 ha.

+ Có 08 - 10 tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại mỗi huyện được thành lập mới để hợp đồng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến cà phê chè.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ cà phê chè.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân: hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong việc kiểm soát sử dụng giống, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) chứng nhận sản phẩm UTZ, 4C …; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Liên huyện:

1. Huyện Tu mơ Rông.

2. Huyện Kon Plông (các xã Pờ ê, Hiếu, Đăk Long, Măng Cành, Đăk Tăng. Măng Bút):

3. Huyện Đăk Glei

Giai đoạn 2018-2020

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê vối theo chương trình sản xuất cà phê có chứng nhận (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cà phê vối bền vững và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm cà phê vối trên địa bàn huyện các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Sa Thầy và thành phố Kon Tum.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 05 vùng vùng chuyên canh sản xuất 1.000 ha cà phê vối (Kon Tum 50 ha, Ngọc Hồi 150, Sa Thầy 50 ha, Đăk Hà 700 ha, Ngọc Hồi 50 ha) theo tiêu chí cánh đồng lớn.

+ Thành lập được 10 THT/HTX tại các huyện để hợp đồng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến cà phê vối.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ cà phê vối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong việc kiểm soát sử dụng giống, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) chứng nhận sản phẩm UTZ, 4C …; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Liên huyện gồm:

1. Huyện Đăk Hà: Xã Đăk Mar

2. Huyện Đăk Tô

3. Huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Tơ Lung; Đăk Pne

4. Huyện Sa Thầy: Các xã, thị trấn

Giai đoạn 2018- 2020

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mía nguyên liệu.

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu mía theo quy hoạch và ổn định nguyên liệu mía cho nhà máy.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 03 vùng vùng chuyên canh sản xuất mía với diện tích theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất

+ Có 15 tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại mỗi huyện được thành lập mới để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu mía.

+ Các quy trình sản xuất cà phê bền vững được duy trì áp dụng khi kết thúc dự án.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu mía.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ mía.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện:

1. Thành phố Kon Tum: Các xã , phường trên địa bàn thành phố.

2. Huyện Đăk Hà: Thôn Kon Rế, Kon Gu I, xã Ngọc Wang

3. Huyện Đăk Tô: Các xã Ngọc Tụ, Văn Lem, Đăk I’răm

Giai đoạn 2018- 2020

4

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây thức ăn chăn nuôi (Ngô sinh khối).

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cây thức ăn chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm trên đất trồng lúa.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 04 vùng vùng chuyên canh sản xuất 200 ha ngô sinh khối (Kon Tum 50 ha, Đăk Hà 50 ha, Kon Rẫy 50 ha, Kon Plông 50 ha) theo tiêu chí cánh đồng lớn

+ Thành lập được 04 THT/HTX tại các huyện để hợp đồng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ ngô sinh khối.

- Xây dựng mới chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ ngô sinh khối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong việc kiểm soát sử dụng giống, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Liên huyện:

1. Thành phố Kon Tum.

2. Huyện Đăk Hà: Xã Đăk Mar

3. Huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Tơ Lung; Đăk Pne.

5. Huyện Kon Plông)

Giai đoạn 2018-2020

5

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh dây.

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm trên đất trồng lúa.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 06 vùng vùng sản xuất 200 ha chanh dây theo tiêu chí cánh đồng lớn.

+ Thành lập được 35 THT/HTX tại các huyện để hợp đồng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ ngô sinh khối.

- Xây dựng mới chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ ngô sinh khối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong việc kiểm soát sử dụng giống, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện:

1. Thành phố Kon Tum

2. Huyện Đăk Hà

3.Huyện Kon Rẫy

4. Huyện Ngọc Hồi

5. Huyện Đăk Tô

6. Huyện Sa Thầy

Giai đoạn 2018- 2020

6

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chuối.

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ chuối chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 03 vùng vùng trồng chuối có quy mô phù hợp trên địa bàn các huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và Đăk Hà.

+ Có từ 02 tổ chức đại diện nông dân trở lên (tổ hợp tác, hợp tác xã) được thành lập mới tại mỗi huyện để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ chuối.

+ Các khâu trồng, sơ chế, chế biến các sản phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện:

1. Huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Tờ Re, Đăk Tơ Lung

2. Huyện Tu Mơ rông

3. Huyện Đăk Hà: Xã Đăk La

Giai đoạn 2018- 2020

7

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm khoai lang Nhật Bản, đậu đỗ

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông- Xuân, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, phục vụ hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 02 vùng vùng trồng khoai lang Nhật Bản, đậu đỗ có quy mô phù hợp trên địa bàn các huyện Kon Rẫy và Thành phố Kon Tum.

+ Có từ 02 tổ chức đại diện nông dân trở lên (tổ hợp tác, hợp tác xã) được thành lập mới tại mỗi huyện để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

+ Các khâu trồng, sơ chế, chế biến các sản phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện:

1. Thành phố Kon Tum: Các xã, phường trên địa bàn thành phố có diện tích lúa 1 vụ thường xuyên thiếu nước như: xã Đoàn Kết, phường Trần Hưng Đạo, Hòa Bình, Ia Chim ….

2. Kon Rẫy: 6 xã

Giai đoạn 2018-2020

8

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản heo bản địa

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm heo bản địa.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện:

1. Huyện Đăk Tô.

2. Huyện Ngọc Hồi: Xã Đăk Ang, Đăk Nông

Giai đoạn 2018- 2020

9

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả an toàn trên địa bàn Thành phố Kon Tum và huyện Kon Rẫy.

- Mục tiêu chung: Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả đặc sản an toàn

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại địa bàn các huyện triển khai dự án.

+ Diện tích cây ăn quả được chứng nhận sản xuất sản xuất an toàn theo VietGAP, GLOBALG.A.P và được bao gói, dán nhãn sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, GLOBALG.A.P ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Liên huyện: Kon Rẫy và Thành phố Kon Tum (Thành phố Kon Tum: Các xã , phường trên địa bàn thành phố; Huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Ruồng)

Giai đoạn 2018- 2020

10

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ nghệ trên địa bàn Thành phố Kon Tum và huyện Ia H’Drai

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Liên kết phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm từ nghệ chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu,

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành 02 vùng vùng trồng dược liệu tập trung 1.000 ha nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên của Thành phố Kon Tum và huyện Ia H’Drai.

+ Thành lập các THT/HTX tại các huyện, thành phố để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến nghệ.

+ Các khâu trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng nguyên liệu, các sản phẩm nghệ được ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành.

- Củng cố nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ dược liệu.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên huyện: Thành phố Kon Tum (Các xã, phường trên địa bàn thành phố; và huyện Ia Hdrai (Xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi)

Giai đoạn 2018- 2020

 

PHỤ LỤC 02:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao Kon Plông (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm rau, củ, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố huyện Kon Plông.

- Mục tiêu cụ thể:

- Thành lập được các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn huyện Kon Plông.

+ Hình thành các cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm VietGAP, GLOBALG.A.P.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

-Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, GLOBALG.A.P; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Plông (Các Xã: Măng Cành, Đăk Long)

Năm 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đẳng sâm, đương quy, định lăng Kon Plong

Phát triển vùng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn huyện.

1. Loại dự án: Xây dựng chuỗi liên kết mới.

2. Các nội dung dự án hỗ trợ:

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Hỗ trợ công tác tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ 150 ha trồng các loại dược liệu.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến phát triển thị trường và các nội dung khác được thể hiện trong dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

- Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (bao tiêu sản phẩm)

- Các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây dược liệu

Huyện KonPlông (Trên địa bàn 09 xã)

Năm 2018

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Kon Plông

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, phòng trừ bệnh bằng thuốc có nguồn gốc sinh học; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Plông (Các xã: Đăk Ring, Đăk Nên)

Năm 2018

4

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cây ăn quả Măng Đen.

- Mục tiêu chung: Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả Măng Đen.

- Mục tiêu cụ thể:

+Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) trên địa bàn các xã triển khai dự án.

+ Cây ăn quả được chứng nhận sản xuất sản xuất an toàn theo VietGAP, GLOBALG.A.P và được bao gói, dán nhãn sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP,GLOBALG.A.P ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Plông (Các xã: Xã Măng Cành. Đăk Long)

Năm 2018

5

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu lúa gạo đỏ Măng Đen

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

Mục tiêu: Sản xuất gắn với tiêu thụ gạo đỏ tạ xã Măng Bút theo tiêu chuẩn an toàn, hướng đến sản xuất ra sản phẩm sạch và xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng đen.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất ; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huyện Kon Plông (Sản xuất tại xã Măng bút.

Các tổ hợp tác tại xã Măng Bút.

Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Doanh nghiệp có đầy đủ năng lực tham gia chuỗi liên kết)

Giai đoạn 2018-2020

6

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mật ong rừng.

Mục tiêu: Sản xuất, chế biến và tiêu thụ mật ong rừng; liên kết doanh nghiệp, HTX... để tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới sản xuất; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huyện Kon Plông (Sản xuất trên địa bàn 9 xã (tập trung tại xã Măng Bút: các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia chuỗi liên kết)

Giai đoạn 2018 - 2020

 

PHỤ LỤC 03:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum))

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Sâm Ngọc Linh tại vùng chỉ dẫn địa lý huyện Tu Mơ Rông

- Mục tiêu chung: Liên kết phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm từ sâm Ngọc linh, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng vùng trồng sâm Ngọc Linh tập trung tại vùng chỉ dẫn địa lý huyện Tu Mơ Rông..

+ Thành lập được các THT/HTX tại các xã vùng chỉ dẫn địa lý trồng sâm Ngọc Linh để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến sâm Ngọc Linh.

+ Các khâu trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng nguyên liệu, các sản phẩm sâm Ngọc Linh.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ dược liệu.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Tu Mơ Rông (Các xã: Măng Ri, Ngọc Lây)

 

2

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Đẳng Sâm Tu Mơ Rông

Phát triển vùng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn huyện

1. Loại dự án: Xây dựng chuỗi liên kết mới.

2. Các nội dung dự án hỗ trợ:

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Hỗ trợ công tác tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến, phát triển thị trường và các nội dung khác được thể hiện trong dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Tu Mơ Rông (Các xã: Măng Ri, Ngọc Lây)

 

3

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Đương quy Tu Mơ Rông.

Phát triển vùng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn huyện

1. Loại dự án: Xây dựng chuỗi liên kết mới.

2. Các nội dung dự án hỗ trợ:

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Hỗ trợ công tác tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến phát triển thị trường và các nội dung khác được thể hiện trong dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (bao tiêu sản phẩm)

- Các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây dược liệu.

Huyện Tu Mơ Rông (Các xã, thị trấn)

 

4

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Mật Ong rừng tại vùng trồng Sâm Ngọc Linh huyện Tu Mơ Rông

Phát triển nuôi ong lấy mật trên địa bàn các xã có điều kiện rừng tự nhiên lớn.

1. Loại dự án: Xây dựng chuỗi liên kết mới.

2. Các nội dung dự án hỗ trợ:

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Hỗ trợ công tác tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến, phát triển thị trường và các nội dung khác được thể hiện trong dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (bao tiêu sản phẩm)

- Các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây dược liệu.

Huyện Tu Mơ Rông (Xã Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng và Măng Ri)

 

5

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt địa phương Tu Mơ Rông

Phát triển chăn nuôi bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc tại địa phương, đảm bảo an toàn thực phẩm

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mới.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi bò thịt; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Tu Mơ Rông (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

6

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ trâu sinh sản, trâu thịt tại địa phương Tu Mơ Rông

Phát triển chăn nuôi bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc tại địa phương, đảm bảo an toàn thực phẩm

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mới.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi trâu thịt; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Tu Mơ Rông (Các xã, thị trấn)

 

 

PHỤ LỤC 04:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn Đăk Tô

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm rau củ quả an toàn theo quy hoạch trên địa bàn huyện Đăk Tô.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thành lập được các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn huyện Đăk Tô.

+ Hình thành các cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm VietGAP, GLOBALG.A.P.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

-Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, GLOBALG.A.P ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Đăk Tô (Các Xã: Diên Bình, Đăk Trăm, Tân Cảnh)

Giai đoạn 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn trên địa bàn huyện Đăk Tô

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với chế biến trên địa bàn huyện Đăk Tô.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Đăk Tô (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ mủ cao su trên địa bàn huyện Đăk Tô

- Phát triển vùng nguyên liệu cao su gắn với chế biến trên địa bàn huyện Đăk Tô.

- Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu mủ cao su.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Đăk Tô (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

 

PHỤ LỤC 05:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn Thành phố Kon Tum

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm rau củ quả an toàn theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thành lập được các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn thành phố Kon Tum.

+ Hình thành các cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm VietGAP, GLOBALG.A.P.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP, GLOBALG.A.P ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thành phố Kon Tum (Các xã, phường)

Năm 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đinh lăng Thành phố Kon Tum

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Xây dựng chuỗi giá trị mới.

-Điều tra đánh giá thực trạng: khảo sát chọn địa điểm triển khai dự án: Chọn cơ sở sản xuất tham gia dự án ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

-Đánh giá, lựa chọn các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn Tp. Kon Tum.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

-Đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển mở rộng trồng cây đinh lăng liên kết theo chuỗi giá trị.

Hộ dân, THT, HTX liên kết với doanh nghiệp.

Thành phố Kon Tum (Các xã, phường)

Năm 2018

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sắn trên địa bàn Thành phố Kon Tum

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Kon Tum.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thành phố Kon Tum (Các xã, phường)

Giai đoạn 2018

 

PHỤ LỤC 06:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ đinh lăng, sâm dây, sâm đá…. huyện Kon Rẫy

- Mục tiêu chung:

Liên kết phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm từ đinh lăng, sâm dây, sâm đá,... nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng vùng trồng đinh lăng, sâm dây, sâm đá,... tập trung tại huyện Kon Rẫy.

+ Thành lập được các THT/HTX tại các xã trồng đinh lăng, sâm dây, sâm đá,... để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến huyện Kon Rẫy.

+ Các khâu trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng nguyên liệu, các sản phẩm đinh lăng, sâm dây, sâm đá,..huyện Kon Rẫy.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có và chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ dược liệu.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP,chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Rẫy (06 xã)

Năm 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Kon Rẫy

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, phòng trừ bệnh bằng thuốc có nguồn gốc sinh học; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Rẫy (Các xã: Đăk Ruồng. Đăk Pne)

Năm 2018

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với chế biến trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Rẫy (Các xã, thị trấn)

Giai đoạn 2018

4

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt thương phẩm Kon Rẫy

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mới.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi bò thịt; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Kon Rẫy (Các xã: Đăk Ruồng, Đăk Tơ Lung)

Giai đoạn 2018

 

PHỤ LỤC 07:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Ngọc Hồi

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm rau củ quả an toàn theo quy hoạch trên địa bàn thành phố huyện Ngọc Hồi.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thành lập được các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

+ Hình thành các cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm VietGAP, GLOBALG.A.P.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

-Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP,GLOBALG.A.P ….; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Ngọc Hồi (Các Xã: Sa Loong, Đăk Ang)

Năm 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với chế biến trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Ngọc Hồi (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

 

PHỤ LỤC 08:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Sa Thầy (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm rau củ quả an toàn theo quy hoạch trên địa bàn thành phố huyện Sa Thầy

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thành lập được các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT/HTX) thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn huyện Sa Thầy.

+ Hình thành các cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm VietGAP, GLOBALG.A.P.

- Củng cố, nâng cấp chuỗi giá trị đã có gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

-Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP,GLOBALG.A.P; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm có tích hợp Tem xác thực nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tiêu thụ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường,…

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Sa Thầy (Các Xã, Thị trấn)

Năm 2018

2

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sa Thầy.

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, phòng trừ bệnh bằng thuốc có nguồn gốc sinh học; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm theo VietGAP,…; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Sa Thầy (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

3

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn trên địa bàn huyện Sa Thầy

(Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với chế biến trên địa bàn huyện Sa Thầy.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Sa Thầy (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

4

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ bò thịt thương phẩm Sa Thầy.

Phát triển các vùng chăn nuôi nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người dân.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mới.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi bò thịt; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Sa Thầy (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

5

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ mủ cao su trên địa bàn huyện Sa Thầy.

- Phát triển vùng nguyên liệu cao su gắn với chế biến trên địa bàn huyện Sa Thầy

- Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu mủ cao su.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Sa Thầy (Các xã, thị trấn)

Năm 2018

 

PHỤ LỤC 09:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ với các nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Theo Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

- Mục tiêu chung: Phát triển vùng nguyên liệu sắn gắn với chế biến trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hình thành vùng sản xuất sắn theo tiêu chí cánh đồng lớn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất bền vững.

+ Hình thành các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại các vùng nguyên liệu để hợp đồng để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ nguyên liệu sắn.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống mới, quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); (2) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm từ sắn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sản xuất bền vững.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Ia H’Drai (Các xã, thị trấn)

Giai đoạn 2018

 

PHỤ LỤC 10:

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà, vịt.

Giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và quản lý chất lượng, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu để xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đối với chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khoán việc.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân; hội thảo xúc tiến hỗ trợ hình thành các hình thức liên kết chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ bao gồm: (1) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi ; (2) Chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chăn nuôi và sơ chế, chế biến; (3) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực sơ chế, chế biến (bảo quản chế biến, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững,...), phát triển thị trường.

Các chủ thể tham gia trong các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huyện Đăk Hà (Thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà)

Giai đoạn 2018-2020

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1080/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1080/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(30/10/2018)

Download Văn bản pháp luật 1080/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1080/QĐ-UBND 2018 liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1080/QĐ-UBND 2018 liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1080/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (30/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1080/QĐ-UBND 2018 liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1080/QĐ-UBND 2018 liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Kon Tum

            • 12/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực