Quyết định 1081/QĐ-UBND

Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1081/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống bệnh Dịch tả lợn Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1810/SNNPTNT ngày 09/7/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1795/STC-HCSN ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Đối với ngày làm việc: 200.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: 400.000 đồng/người/ngày.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đối tượng tham gia trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và nhu cầu kinh phí hỗ trợ, gửi Sở Tài chính theo từng cơ quan, địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm đối với số liệu tổng hợp.

2. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 491).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1081/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1081/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1081/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1081/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống bệnh Dịch tả lợn Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1081/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống bệnh Dịch tả lợn Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1081/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1081/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống bệnh Dịch tả lợn Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1081/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cán bộ thú y phòng chống bệnh Dịch tả lợn Quảng Ngãi

            • 01/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực