Quyết định 1082/QĐ-UB

Quyết định 1082/QĐ-UB năm 1998 về tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 1082/QĐ-UB 1998 thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/1998/CT-TTG VÀ KẾ HOẠCH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Quyết định số 02/1998 /QĐ-TTg ngày 07/01/11998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ Thông tư số 339/1998/TT.BTP ngày 19-03-1998 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung triển khai và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào những trọng tâm sau đây:

1 - Mở đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về sự cần thiết phải hiểu biết, chấp hành pháp luật, về các nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mà kế hoạch của Chính phủ đã đề ra. Mỗi cán bộ, công chức phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình và phải là những người gương mẫu trong việc giữ gìn kỷ cương phép nước, góp phần phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

2 -Giám đốc các Sở, Thủ tướng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm kịp thời chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Sở, ngành, địa phương cấp mình. trước mắt cần phải làm tốt các công việc sau đây

a, Kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, lấy các cơ quan Tư pháp và cán bộ Pháp chế các Sở, ban, ngành cấp tỉnh làm nòng cốt, cần bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

b, Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng trong việc phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật cần thiết cho từng đối tượng, nhất là cán bộ chính quyền cấp cơ sở và các tầng lớp nhân dân.

c, Huy động lực lượng đông đảo cán bộ của cơ quan Nhà nước, tổ chức Chính trị- xã hội, đoàn thể quần chúng tham gia hoạt động này.

3 - Sở tư pháp có trách nhiệm là cơ quan thường trực phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hướng dẫn chính quyền cấp huyện, xã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp.

Phối hợp xây dựng và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Hội nông dân các tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

4 - Sở văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thông tin thích hợp cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, tăng cường đội ngũ phóng viên, cộng tác viên viết về pháp luật của các báo, đài ở địa phương. Quản lý các hoạt động về xuất bản, in ấn, phát hành các loại sách, báo, tài liệu về pháp luật nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

5 - Sở giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong các trường học. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn việc giảng dạy và học tập môn pháp luật trong các trường học. Hàng năm, cần có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy môn pháp luật cho đội ngũ giáo viên làm công tác, môn pháp luật ở các trường học. Phải xác định rõ pháp luật là môn học chính khoá trong mọi cấp học, bậc học; phải có kiểm tra, tiến tới thi hết môn theo quy định, hướng dẫn của bộ giáo dục và Đào tạo.

6 - Ban tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Trường chính trị tỉnh tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và chính quyền các cấp. Cần chú trọng phối hợp với các ngành, các cấp đưa nội dung pháp luật và thi tuyển, thi nâng bậc, chuyển ngạch của cán bộ công chức phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Chú trọng tập huấn chuyên đề về pháp luật thường xuyên cho cán bộ, công chức và chính quyền cấp huyện, xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

7 - Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, nội dung và phương pháp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bội nội vụ, Bộ quốc phòng.

8 - Đề nghị các Ban, cơ quan của tỉnh uỷ, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân tỉnh và các thành viên khác của mặt trận phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh tổ chức, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả và thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

9 - UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp mình theo Quyết định số 728/1998/QĐ-UB ngày 16/01/1998 của UBND tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ở địa phương mình.

Điều 2:

1 - Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của tỉnh để trình UBND Quyết định, trên sở kế hoạch của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành ở Trung ương.

Hàng quý, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai địa bàn toàn tỉnh.

2 - Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và chương trình, đề án công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh; UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương mình.

Điều 3: Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch và kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1 - Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp được UBND các cấp duyệt cấp hàng năm theo hướng dẫn của Bộ tài chính, trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch sẽ được xem xét duyệt cấp bổ sung cụ thể.

Đối với các đơn vị hưởng Ngân sách Nhà nước thì chi phí phổ biến, giáo dục pháp luật được tính trong phạm vi dự toán Ngân sách hàng năm theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2 - Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở tài chính - Vật giá, cơ quan Tư pháp và cơ quan tài chính cấp huyện, xã giúp UBND trong việc lập dự toán, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Hiệu lực của văn bản và tổ chức thực hiện.

1 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2 - Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ tổng hợp, kết quả triển khai để báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Bộ tư pháp.

3 - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1082/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1082/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/1998
Ngày hiệu lực14/04/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2004
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1082/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1082/QĐ-UB 1998 thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1082/QĐ-UB 1998 thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1082/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Xuân Hùng
        Ngày ban hành14/04/1998
        Ngày hiệu lực14/04/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2004
        Cập nhật26 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1082/QĐ-UB 1998 thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1082/QĐ-UB 1998 thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Nghệ An

            • 14/04/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực