Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỐC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 130 (Một trăm ba mươi) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. NHÓM LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (73 TTHC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

II. NHÓM LĨNH VỰC KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (19 TTHC áp dụng cho Quỹ tín dụng và Liên hiệp HTX)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

III. NHÓM LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI, ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI (22 TTHC)

1. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

- Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến (trường hợp nhận văn bản phúc đáp thì Sở KH và ĐT có văn bản trả lời cho nhà đầu tư)

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

2. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

24 giờ

 

 

 

Bước 7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

120 giờ

 

 

 

Bước 8

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp (Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu II.1)

40 giờ

 

 

 

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư. Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

3. ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND CẤP TỈNH(ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)

3.1. ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

08 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

16 giờ

 

 

 

Bước 7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

80 giờ

 

 

 

Bước 8

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

3.2. ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH (VĂN PHÒNG UBND TỈNH)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các Sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

4. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc có văn bản phúc đáp

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản phúc đáp Sở KH và ĐT

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

5. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

08 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/phúc đáp NĐT

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi

04 giờ

 

 

 

6. ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thì ghi nhận nội dung vào Mẫu yêu cầu bổ sung hồ sơ (Mẫu 02), hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận GCN đăng ký đầu tư và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

7. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Xem xét hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc có văn bản phúc đáp

12 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản phúc đáp Sở KH và ĐT Lưu trữ hồ sơ theo quy định

Không

 

 

 

8. ĐIỀU CHỈNH GCN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

 

Các Sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

08 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/phúc đáp NĐT

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

9. ĐIỀU CHỈNH GCN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

08 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

24 giờ

 

 

 

Bước 7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

120 giờ

 

 

 

Bước 8

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ /văn bản-> cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh)/văn bản phúc đáp

04 giờ

 

 

 

10. CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

10.1. Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư,(ii) dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

12 giờ

 

 

 

10.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 19 (ngày làm việc) x 08 giờ = 152 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan thẩm định về điều kiện chuyển nhượng

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi mình quản lý

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư/văn bản phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Điều chỉnh GCNĐT /văn bản phúc đáp

16 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư/văn bản phúc đáp-> Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

10.3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan thẩm định về điều kiện chuyển nhượng

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi mình quản lý

48 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư (nếu có).

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Bộ KH & ĐT

Bộ KH & ĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư.

16 giờ

 

 

 

Bước 8

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

56 giờ

 

 

 

Bước 9

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư/văn bản phúc đáp-> Lưu trữ hồ sơ theo quy định

4 giờ

 

 

 

11. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận GCNĐT/văn bản phúc đáp

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

12. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.
- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận GCNĐT/văn bản phúc đáp

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

13. CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Trình Lãnh đạo Ký Giấy chứng nhận đầu tư

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

04 giờ

 

 

 

14. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Trình Lãnh đạo Ký Giấy chứng nhận đầu tư

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

04 giờ

 

 

 

15. GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Trình lãnh đạo văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

16. TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

03 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án

01 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Không

 

 

 

17. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Dự thảo Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt:

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước 3.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Trả kết quả và cập nhật vào sổ theo dõi

02 giờ

 

 

 

18. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT Sở KH&ĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên

Trình lãnh đạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và trả kết quả

04 giờ

 

 

 

19. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên Trung tâm XTĐT

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên Trung tâm XTĐT

Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt:

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước 3.

40 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Trả kết quả (Quyết định thu hồi GCN đăng ký hoạt động văn phòng điều hành)

04 giờ

 

 

 

20. ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên Trung tâm XTĐT

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở KH&ĐT, Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo Sở; Chuyên viên

Trình Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận GCN ĐKĐT và cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

21. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo; Chuyên viên Trung tâm XTĐT

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT

Chuyên viên; Lãnh đạo

Trung tâm XTĐT

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

12 giờ

 

 

 

 

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

24 giờ

 

 

 

 

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư/văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến -> cập nhật và trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

22. GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát, Trung tâm XTĐT

Đơn vị chuyển phát, Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo Trung tâm XTĐT; Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thì có văn bản hướng dẫn, hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, xử lý hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm XTĐT

Chuyên viên; Lãnh đạo

Trung tâm XTĐT

Dự thảo Thông báo trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt:

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước 3.

40 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ Trương Tiểu My

Trả kết quả cho nhà đầu tư

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. NHÓM LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (04 TTHC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức, viên chức các huyện, thị xã, thành phố

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo xem xét

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tài chính - KH

Lãnh đạo Phòng

- Kiểm tra và ký Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả Bộ phận một cửa cấp huyện

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức, viên chức các huyện, thị xã, thành phố

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

II. NHÓM LĨNH VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (12 TTHC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức, viên chức các huyện, thị xã, thành phố

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo xem xét

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tài chính - KH

Lãnh đạo Phòng

- Kiểm tra và ký Giấy chứng nhận

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả Bộ phận một cửa cấp huyện

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức, viên chức các huyện, thị xã, thành phố

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Trà Vinh

           • 10/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực