Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 42-CTr/TU thực hiện Thông báo kết luận 154-TB/TW về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-UBND thực hiện 42-CTr/TU phát triển nền Đông y Việt Nam Hội Đông y Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTR/TU NGÀY 11/8/2014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 154-TB/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW NGÀY 04/7/2008 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA X) VỀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐÔNG Y VIỆT NAM VÀ HỘI ĐÔNG Y TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT ngày 21/5/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Phương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTR/TU NGÀY 11/8/2014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 154-TB/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW NGÀY 04/7/2008 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA X) VỀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐÔNG Y VIỆT NAM VÀ HỘI ĐÔNG Y TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) nhằm phát triển mạnh nền Đông y và Hội Đông y các cấp trong tỉnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước về y, dược cổ truyền từ tuyến tỉnh đến cơ sở; phát triển nguồn dược liệu trong tỉnh, kế thừa và phát huy các phương pháp khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền có hiệu quả.

- Nâng cấp Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh theo hướng bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền; khuyến khích thành lập các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh y, dược cổ truyền ngoài công lập.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Trên 70% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội và hoạt động hiệu quả.

- Khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền đạt 20% tuyến tỉnh, 25% tuyến huyện và 40% tuyến xã.

- Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh được đầu tư các thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định hạng bệnh viện tuyến tỉnh.

- 100% bệnh viện đa khoa trong tỉnh có khoa y, dược cổ truyền; 100% phòng y tế có chuyên viên y dược cổ truyền; 100% trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa khu vực có y sĩ đông y hoặc lương y; thành lập Phòng Y Dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế.

- Đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhân lực y, dược cổ truyền có trình độ đại học.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về phát triển nền Đông y và hoạt động của Hội Đông y tỉnh:

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008, Thông báo kết luận số 154-TB/TW ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của nền y học cổ truyền và Hội Đông y trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển lĩnh vực đông y trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định phát triển nền Đông y là một trong những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về vị trí, vai trò của nền Đông y đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần cải thiện và nâng cao thể lực, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

2. Phát triển nền Đông y theo hướng khoa học, dân tộc, đại chúng:

- Thực hiện tốt công tác kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh và tăng dần tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền trong các cơ sở y tế, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Kế thừa phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những bài thuốc gia truyền chữa bệnh hiệu quả, những phương pháp điều trị của những lương y có tay nghề cao, nhất là những phương pháp, kinh nghiệm chữa bệnh không dùng thuốc có hiệu quả cao ở các địa phương.

- Phát huy thế mạnh các cây, con làm thuốc có trên địa bàn tỉnh; quy hoạch vùng trồng thuốc đông y, chú trọng nghiên cứu phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng các cây, con làm thuốc, các sản phẩm thuốc từ nguồn dược liệu của tỉnh. Tiếp tục củng cố và phát triển vườn thuốc mẫu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh, khoa y dược cổ truyền tại các bệnh viện và trạm y tế tuyến xã để phục vụ cho công tác điều trị bệnh; đồng thời, giới thiệu cho nhân dân về cây, con làm thuốc và hướng dẫn cách sử dụng để có thể tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện việc bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký bản quyền và việc thành lập các cơ sở nghiên cứu, kế thừa, triển khai ứng dụng y học cổ truyền hoặc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc, sự phân bố, hệ sinh thái và trữ lượng cây, con làm thuốc hiện có trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo vệ, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đảm bảo số lượng, chất lượng cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, phục vụ công tác khám, điều trị bệnh.

3. Củng cố và phát huy vai trò của Hội Đông Y các cấp trong việc phát triển nền y học cổ truyền; củng cố và phát triển nguồn nhân lực:

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Đông y các cấp hoạt động và phát triển; rà soát và chỉ đạo thành lập Hội Đông y ở các xã, phường, thị trấn chưa có tổ chức Hội, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội Đông y cấp huyện để tạo cơ sở cho việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền.

- Tăng cường vai trò nòng cốt, chủ đạo của Hội Đông y các cấp, nhất là Hội Đông y tỉnh trong việc phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.

- Chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ lương y, lương dược theo quy định; đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng phát huy tiềm năng chuyên môn, tính chủ động, sáng tạo của từng hội viên Đông y các cấp; vận động hội viên tích cực tham gia công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.

- kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về y dược cổ truyền của tỉnh nhất là ở cấp cơ sở; bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho hội viên các cấp, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu giỏi về y lý, tinh thông về y thuật, trong sáng về y đức, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về y dược cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; tăng cường xã hội hóa:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước về y dược cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở; bố trí chuyên viên y dược cổ truyền tại các phòng y tế; y sĩ đông y hoặc lương y tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh y dược cổ truyền tại cơ sở, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất cho Hội Đông y huyện, thị xã, thành phố theo hướng đồng thời là nơi khám, chữa bệnh của Hội, đảm bảo hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế có khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị để đảm bảo công tác hiện đại hóa y dược cổ truyền. Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh theo hướng Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền; kiện toàn khoa y dược cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Bệnh viện Đa khoa khu vực.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y dược cổ truyền; thực hiện chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, tham gia đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất, kinh doanh thuốc đông y, phát triển các vùng dược liệu; khuyến khích các thầy thuốc cống hiến và phát huy những bài thuốc hay, kinh nghiệm quý trong phòng và chữa bệnh bằng y dược cổ truyền; thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực y dược cổ truyền; mở rộng liên kết, hợp tác giữa các cơ sở y dược cổ truyền nhà nước với các cơ sở y dược cổ truyền tư nhân. Các cơ sở y tế nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y dược cổ truyền tư nhân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Đông y tỉnh, các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở y tế, nhất là bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính: Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để triển khai hoạt động y dược cổ truyền và thường xuyên kiểm tra chi tiêu theo chế độ tài chính hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, dự án, kế hoạch khác có liên quan, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế, Hội Đông y, các Sở, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Ưu tiên những đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

6. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Y tế, căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan bố trí biên chế cho lĩnh vực y dược cổ truyền theo quy định.

7. Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh: Phối hợp với Sở Y tế đào tạo nguồn nhân lực y dược cổ truyền cho ngành y tế trong tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương và thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp).

9. Hội Đông y tỉnh:

- Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội; nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động, phát huy tiềm năng chuyên môn của các hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia công tác bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

11. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Y tế để phối hợp xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-UBND thực hiện 42-CTr/TU phát triển nền Đông y Việt Nam Hội Đông y Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1083/QĐ-UBND thực hiện 42-CTr/TU phát triển nền Đông y Việt Nam Hội Đông y Trà Vinh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐặng Thị Phương
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-UBND thực hiện 42-CTr/TU phát triển nền Đông y Việt Nam Hội Đông y Trà Vinh 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-UBND thực hiện 42-CTr/TU phát triển nền Đông y Việt Nam Hội Đông y Trà Vinh 2016

          • 18/05/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/05/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực