Quyết định 1085/QĐ-UBND

Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1085/QĐ-UBND 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 2;
- VP Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu VT, THH.D, KSTTHC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm trin khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu qucác nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sn phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp; kịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

(Nội dung các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm thiết thực, đúng tiến độ và xác định đây là một trong nhng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021.

2. Sở Tài chính hướng dẫn btrí và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mc phát sinh./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bn triển khai thực hin

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Trước 15/5/2019

Kế hoạch của UBND tỉnh

2

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Ban hành Quyết định trước 01/6/2019 và công bdanh mục chế độ báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của UBND tỉnh và Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố

3

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thm quyền hoặc đxuất cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung cho phù hợp với yêu cu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

Các văn bản quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền

4

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế đbáo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tnh

II

Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tnh, đảm bảo kết ni với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3 năm 2020

Hệ thống thông tin báo cáo được hoàn thiện và đi vào vận hành

III

Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này

1

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo bộ, quan, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 4 năm 2020 và định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức

 

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan thông tn báo chí trên địa bàn

Thường xuyên

Nghị định và các nội dung liên quan được tuyên truyền, phổ biến với các hình thức phù hợp với từng loại đối tượng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1085/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1085/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1085/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1085/QĐ-UBND 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1085/QĐ-UBND 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1085/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1085/QĐ-UBND 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1085/QĐ-UBND 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Quảng Trị

           • 14/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực