Quyết định 1086/QĐ-UBND

Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 về đơn giá cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1086/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ nội dung thống nhất Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/5/2013;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 221/TTr-STC ngày 05/4/2013 (sau khi thống nhất với các Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND thị xã Phúc Yên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại, áp dụng trên địa bàn thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, theo vị trí đường, phố như sau:

1. Đơn giá thuê nhà, đất (nhà gắn liền với đất):

Đơn vị tính: (đồng/m2/năm)

STT

Tên Đường, phố

Giá tiền

1

Đường Lạc Long Quân – phường Trưng Trắc

141.660

2

Đường Sóc Sơn – phường Trưng Trắc

149.160

3

Đường Trưng Trắc – phường Trưng Trắc

156.660

4

Phố Phan Bội Châu – phường Trưng Trắc

111.660

5

Đường Mê Linh – phường Trưng Trắc

107.910

6

Đường Trưng Nhị – phường Trưng Trắc

141.660

7

Tổ 5 phố Sóc Sơn – phường Trưng Trắc

70.410

8

Khu Bách hóa số 2 phường Xuân Hòa

104.160

9

Phố Chùa Cấm - phường Trưng Nhị

81.660

10

Ngõ 1 Phố Chùa Cấm - phường Trưng Nhị

62.910

11

Khu Tập thể cửa hàng ăn số 2 cũ – phường Hùng Vương

68.160

12

Ngõ 3 tổ 8 phường Trưng Nhị

77.710

2. Đơn giá thuê đất đối với các trường hợp diện tích đất còn lại không có nhà trên đất:

Đơn giá thuê đất = Đơn giá đất x 1,5% x 0,5

Trong đó: Đơn giá thuê đất được xác định theo giá đất do UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hàng năm.

3. Đơn giá thuê nhà vắng chủ:

Các trường hợp nhà vắng chủ cho thuê áp dụng theo đơn giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng tại điều 1 của Quyết định này.

4. Thời gian ổn định đơn giá thuê nhà, đất: Đơn giá thuê nhà, đất được ổn định 5 năm.

Điều 2. Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã Phúc Yên hướng dẫn, đôn đốc và giám sát thực hiện đơn giá và các quy định nói tại Điều 1, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về giá cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại và nhà vắng chủ thuộc thị xã Phúc Yên đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1086/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1086/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày hiệu lực 06/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1086/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1086/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày hiệu lực 06/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

  • 06/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực