Quyết định 1088/QĐ-CTUBND

Quyết định 1088/QĐ-CTUBND năm 2007 về ủy quyền thẩm định, phê duyệt công việc có liên quan đến công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý môi trường trong khu kinh tế Nhơn Hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt đã được thay thế bởi Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền phân công nhiệm vụ cho BQL và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1088/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUY HOẠCH, CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 194/SXD ngày 27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội thẩm định và phê duyệt một số nội dung, công việc có liên quan tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, cụ thể như sau:

1. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng vào các khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội trên cơ sở bảo đảm phù hợp theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của các khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Cấp phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng vào Khu Kinh tế Nhơn Hội.

3. Kiểm tra hoạt động xây dựng đối với các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.

4. Kiểm tra, xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư và tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội mà các dự án đó không thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành của Trung ương theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm củng cố, kiện toàn bộ máy giúp việc, phân công các cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn theo dõi, tham mưu và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các nội dung, công việc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, công việc đã được ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt chức năng cơ quan đầu mối, một cửa, tại chỗ trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, giấy tờ của các tổ chức, cá nhân có liên quan để góp phần phục vụ thu hút đầu tư và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Bưu chính Viễn thông, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1088/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1088/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2007
Ngày hiệu lực14/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1088/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1088/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành14/05/2007
        Ngày hiệu lực14/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1088/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt