Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2247/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

1. Cập nhật các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính liên quan đã được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gửi Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến trước khi ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, thành phố (gửi qua mạng);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCHC, GT, HCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực Đường bộ

1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

04 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

-

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT;

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ GTVT.

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải

04 ngày làm việc

-

3

Cấp Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

07 ngày làm việc

200.000

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT;

- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 5/12/2011 của GTVT;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

4

Cấp Đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

07 ngày làm việc

200.000

5

Cấp Đăng ký xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển

07 ngày làm việc

 

200.000

6

Sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố

07 ngày làm việc

 

200.000

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1088/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1088/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2018
Ngày hiệu lực23/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1088/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1088/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýNguyễn Văn Cao
     Ngày ban hành23/05/2018
     Ngày hiệu lực23/05/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1088/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông vận tải Huế