Quyết định 1089/QĐ-CHHVN

Quyết định 1089/QĐ-CHHVN năm 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở về kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1089/QĐ-CHHVN 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/QĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày, 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP , ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN , ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN, ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN , ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ văn bản số 10637/BGTVT-KHCN ngày 26/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chun kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng”.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tiêu chuẩn cơ sở sau:

- Tên Tiêu chuẩn cơ sở: “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng;

- Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chun kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng”;

- Ký hiệu: TCCS 04: 2014/CHHVN.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và có hiệu lực trong vòng 03 năm;

- Trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn nêu trên, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Hàng hải Việt Nam để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Cục hàng hải Việt Nam, các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trư
ng (đ b/c);
- Các Phó Cục trư
ng;
- Vụ KHCN - Bộ GTVT (để b/c);
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải (
02b);
- Tạp chí hàng h
i Việt Nam (để đăng Website);
- Lưu: VT, Phòng KHCNMT (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Đức Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1089/QĐ-CHHVN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1089/QĐ-CHHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2014
Ngày hiệu lực06/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1089/QĐ-CHHVN

Lược đồ Quyết định 1089/QĐ-CHHVN 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1089/QĐ-CHHVN 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1089/QĐ-CHHVN
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýĐỗ Đức Tiến
        Ngày ban hành06/11/2014
        Ngày hiệu lực06/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1089/QĐ-CHHVN 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1089/QĐ-CHHVN 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng

            • 06/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực