Quyết định 109-HĐBT

Quyết định 109-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 109-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 109-HĐBT NGÀY 10-10-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Huyện Gò Quao:

Chia xã Vĩnh Hoà Hưng thành bốn xã lấy tên là xã Vĩnh Hoà Hưng, xã Vĩnh Hoà Thạnh, xã Vĩnh Hoà Dũng và xã Vĩnh Hiệp Hoà.

Địa giới của xã Vĩnh Hoà Hưng ở phía bắc giáp xã Thạnh Lợi thuộc huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Vĩnh Hoà Dũng, phía đông giáp thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Vĩnh Hoà Thạnh.

Địa giới của xã Vĩnh Hoà Thạnh ở phía bắc giáp xã Hoà Thuận thuộc huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Vinh Hiệp Hoà, Định An, phía đông giáp xã Vĩnh Hoà Hưng, phía tây giáp xã Định An cùng huyện và xã Vĩnh Thạnh thuộc huyện Giồng Riềng.

Địa giới của xã Vĩnh Hoà Dũng ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hoà Hưng, phía nam giáp xã Vĩnh Hiệp Hoà, phía đông giáp thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Vĩnh Hiệp Hoà.

Địa giới của xã Vĩnh Hiệp Hoà ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hoà Thạnh, phía nam giáp xã Hoả Lựu thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp xã Vĩnh Hoà Dũng cùng huyện và xã Hoả Lựu thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Định An cùng huyện và xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Thuận.

2. Huyện Giồng Riềng:

a. Chia xã Ngọc Chúc thành ba xã lấy tên là xã Ngọc Chúc, xã Tân Bình Thành và xã Vĩnh Thuận Lợi.

Địa giới của xã Ngọc Chúc ở phía bắc giáp xã Tân Nguyên, Tân Bình Thành, phía nam giáp xã Vĩnh Thạnh và xã Hoà Thuận, phía đông giáp xã Tân Bình Thành và xã Ngọc Hoà, phía tây giáp xã Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Hưng và thị trấn Giồng Riềng.

Địa giới của xã Tân Bình Thành ở phía bắc giáp xã Tân Nguyên, phía nam giáp xã Ngọc Hoà và xã Ngọc Chúc, phía đông giáp xã Vĩnh Thuận Lợi và xã Hoà An, phía tây giáp xã Ngọc Chúc.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận Lợi ở phía bắc giáp xã Hiệp Lộc, phía nam giáp xã Hoà An và xã Tân Bình Thành, phía đông giáp xã Hoà Lợi cùng huyện và xã Trường Xuân thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Tân Nguyên và xã Tân Bình Thành.

b. Chia xã Thạnh Hưng thành bốn xã lấy tên là xã Thạnh Phước, xã Tân Nguyên, xã Hiệp Lộc và xã Thạnh Hưng.

Địa giới của xã Thạnh Phước ở phía bắc giáp xã Thạnh Đông B thuộc huyện Tân Hiệp và xã Thới Đông thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang, phía nam giáp xã Thạnh Hưng và xã Hiệp Lộc, phía đông giáp xã Hiệp Lộc cùng huyện và xã Thới Đông, huyện Ô Môn, phía tây giáp xã Thạnh Đông B, xã Thạch Đông A thuộc huyện Tân Hiệp.

Địa giới của xã Tân Nguyên ở phía bắc giáp xã Hiệp Lộc và xã Thạnh Hưng, phía nam giáp xã Tân Bình Thành và xã Ngọc Chúc, phía đông giáp xã Vĩnh Thuận Lợi, phía tây giáp xã Thạnh Hưng.

Địa giới của xã Hiệp Lộc ở phía bắc giáp xã Thạnh Phước cùng huyện và xã Thới Đông thuộc huyên Ô Môn, tỉnh Hậu Giang, phía nam giáp xã Tân Nguyên và xã Vĩnh Thuận Lợi, phía đông giáp xã Thới Lai, xã Trường Xuân thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Thạch Phước.

Địa giới của xã Thạnh Hưng ở phía bắc giáp xã Thạnh Phước cùng huyện và xã Thạch Đông A thuộc huyện Tân Hiệp, phía nam giáp xã Ngọc Chúc và thị trấn Giồng Riềng, phía đông giáp xã Tân Nguyên, phía tây giáp xã Thạnh Hoà cùng huyện và xã Thạnh Đông A thuộc huyện Tân Hiệp.

c. Chia xã Thuận Hoà thành ba xã lấy tên là xã Thành Lợi, xã Hoà Thuận và xã Ngọc Hoà.

Địa giới của xã Thạnh Lợi ở phía bắc giáp xã Ngọc Hoà, phía nam giáp xã Vĩnh Hoà Hưng thuộc huyện Gò Quao và thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp xã Hoà Hưng, phía tây giáp xã Hoà Thuận.

Địa giới của xã Hoà Thuận ở phía bắc giáp xã Ngọc Hoà và xã Ngọc Chúc, phía nam giáp xã Vĩnh Hoà Thạnh thuộc huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Thạnh Lợi, phía tây giáp xã Vĩnh Thạnh.

Địa giới của xã Ngọc Hoà ở phía bắc giáp xã Hoà An và xã Tân Bình Thành, phía nam giáp xã Hoà Thuận và xã Thạnh Lợi, phía đông giáp xã Hoà An và xã Thạnh Lợi, phía tây giáp xã Ngọc Chúc.

d. Chia xã Hoà Hưng thành ba xã lấy tên là xã Hoà An, xã Hoà Hưng và xã Hoà Lợi.

Địa giới của xã Hoà An ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận Lợi và xã Hoà Lợi, phía nam giáp xã Ngọc Hoà và xã Hoà Hưng, phía đông giáp xã Hoà Hưng, phía tây giáp xã Tân Bình Thành và xã Ngọc Hoà.

Địa giới của xã Hoà Hưng ở phía bắc giáp xã Hoà Lợi và xã Hoà An, phía nam giáp xã Thạnh Lợi cùng huyện và xã Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp xã Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Hoà An và xã Thạnh Lợi.

Địa giới của xã Hoà Lợi ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận Lợi cùng huyện và xã Trường Xuân thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang, phía nam giáp xã Hoà Hưng cùng huyện và xã Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp xã Trường Long Tây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Hoà An.

3. Huyện Vĩnh Thuận:

a. Chia xã Vĩnh Hoà thành ba xã lấy tên là xã Hoà Chánh, xã Vĩnh Hoà và xã Hoà Tiến.

Địa giới của xã Hoà Chánh ở phía bắc giáp xã Thuỷ Liễu thuộc huyện Gò Quao, phía nam giáp xã Mai Thành Tâm và xã Vĩnh Hoà, phía đông giáp xã Vĩnh Bình Bắc cùng huyện và xã Vĩnh Phước thuộc huyện Gò Quao, phía tây giáp xã Vĩnh Hoà.

Địa giới của xã Vĩnh Hoà ở phía bắc giáp xã Hoà Chánh cùng huyện và xã Vĩnh Yên thuộc huyện An Biên, phía nam giáp xã Hoà Tiến và xã Mai Thành Tâm, phía đông giáp xã Hoà Chánh, phía tây giáp xã Hoà Tiến cùng huyện và nông trường An Huỳnh thuộc huyện An Biên.

Địa giới của xã Hoà Tiến ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hoà cùng huyện và nông trường An Huỳnh thuộc huyện An Biên, phía nam giáp xã Bình Minh, phía đông giáp xã Mai Thành Tâm và xã Vĩnh Hoà, phía tây giáp nông trường An Thái thuộc huyện An Biên.

b. Chia xã Vĩnh Bình Bắc thành hai xã lấy tên là xã Vĩnh Bình Bắc và xã Mai Thành Tâm.

Địa giới của xã Vĩnh Bình Bắc ở phía bắc giáp xã Hoà Chánh cùng huyện và xã Vĩnh Phước thuộc huyện Gò Quao, phía nam giáp xã Vĩnh Bình Nam, phía đông giáp xã Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tuy thuộc huyện Gò Quao và xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía tây giáp xã Mai Thành Tâm.

Địa giới của xã Mai Thành Tâm ở phía bắc giáp xã Hoà Chánh và xã Vĩnh Hoà, phía nam giáp xã Vĩnh Bình Nam, phía đông giáp xã Vĩnh Bình Bắc, phía tây giáp xã Hoà Tiến và xã Bình Minh.

c. Sáp nhập ấp Bình Minh Bắc của xã Vĩnh Bình Bắc vào xã Vĩnh Bình Nam cùng huyện.

d. Chia xã Vĩnh Bình Nam thành bốn xã lấy tên là xã Vĩnh Bình Nam, xã Bình Thành, xã Bình Điền và xã Bình Minh.

Địa giới của xã Vĩnh Bình Nam ở phía bắc giáp xã Vĩnh Bình Bắc và xã Mai Thành Tâm, phía nam giáp xã Bình Thành và xã Bình Điền, phía đông giáp xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía tây giáp xã Bình Điền.

Địa giới của xã Bình Thành ở phía bắc giáp xã Vĩnh Bình Nam, phía nam giáp thị trấn Vĩnh Thuận và xã Phong Đông, phía đông giáp xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía tây giáp xã Bình Điền và xã Vĩnh Thuận.

Địa giới của xã Bình Điền ở phía bắc giáp xã Bình Minh và xã Vĩnh Bình Nam, phía nam giáp xã Vĩnh Thuận, phía đông giáp xã Bình Thành và xã Vĩnh Bình Nam, phía tây giáp xã Thuận Bắc và xã Bình Minh.

Địa giới của xã Bình Minh ở phía bắc giáp xã Hoà Tiến, phía nam giáp lâm trường U Minh Thượng, phía đông giáp xã Bình Điền và xã Mai Thành Tâm, phía tây giáp nông trường An Thái thuộc huyện An Biên.

e. Chia xã Vĩnh Thuận thành bốn xã lấy tên là xã Vĩnh Thuận, xã Thuận Bắc, xã Thuận Nam và xã Thuận Tây.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận ở phía bắc giáp xã Bình Điền và xã Thuận Bắc, phía nam giáp xã Thuận Nam và xã Phong Tây, phía đông giáp xã Bình Thành và thị trấn Vĩnh Thuận, phía tây giáp xã Thuận Bắc và xã Thuận Nam.

Địa giới của xã Thuận Bắc ở phía bắc giáp xã Bình Điền và lâm trường U Minh Thượng, phía nam giáp xã Vĩnh Thuận và xã Thuận Tây, phía đông giáp xã Bình Điền và xã Vĩnh Thuận, phía tây giáp xã Thuận Tây và lâm trường U Minh Thượng.

Địa giới của xã Thuận Nam ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận và xã Thuận Tây, phía nam giáp xã Phong Tây cùng huyện và xã Trí Phải Trung thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Phong Tây, phía tây giáp xã Thuận Tây.

Địa giới của xã Thuận Tây ở phía bắc giáp xã Thuận Bắc và lâm trường U Minh Thượng, phía nam giáp xã Trí Phải Tây, xã Biển Bạch Đông thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Thuận Nam, phía tây giáp lâm trường U Minh Thượng.

g. Chia xã Vĩnh Phong thành ba xã lấy tên là xã Phong Đông, xã Vĩnh Phong và xã Phong Tây.

Địa giới của xã Phong Đông ở phía bắc giáp xã Bình Thành cùng huyện và xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hiếu thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía nam giáp xã Vĩnh Phong cùng huyện và xã Ninh Lợi thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Ninh Thuận, xã Ninh Lợi thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía tây giáp xã Bình Thành và thị trấn Vĩnh Thuận.

Địa giới của xã Vĩnh Phong ở phía bắc giáp xã Phong Đông và thị trấn Vĩnh Thuận, phía nam giáp xã Tân Phú thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Ninh Lợi thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía tây giáp xã Phong Tây.

Địa giới của xã Phong Tây ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận, phía nam giáp xã Trí Phải Đông, xã Tân Quý thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Vĩnh Phong, phía tây giáp xã Thuận Nam.

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/1981
Ngày hiệu lực25/10/1981
Ngày công báo15/11/1981
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109-HĐBT

Lược đồ Quyết định 109-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 109-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu109-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐặng Thi
        Ngày ban hành10/10/1981
        Ngày hiệu lực25/10/1981
        Ngày công báo15/11/1981
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 109-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 109-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Kiên Giang

            • 10/10/1981

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/1981

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/1981

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực