Quyết định 109/QĐ-UBND

Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực một phần Hóc Môn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 16/TTr-TP ngày 10 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 01 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TT Công báo TP.HCM;
- TT.UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT, PTP.BT
.

CHỦ TỊCH
Dương Hng Thng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018 DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

1

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 03/5/2017

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; theo đó, Phòng Tư pháp huyện không còn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (chuyển giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện).

01/01/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực một phần Hóc Môn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực một phần Hóc Môn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu109/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Hồng Thắng
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực một phần Hóc Môn Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm hết hiệu lực một phần Hóc Môn Hồ Chí Minh

            • 16/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực