Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI” GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn từ nay đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-CAT-PC02 ngày 26/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án) phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI” GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ Công an về Phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tiến tới giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm việc với người chưa thành niên góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%; trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15% - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp… tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành, trẻ em bị mua bán.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em… đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng", "Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng"… trong đó 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng, hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình và mua bán người.

- Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, đấu tranh triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm: Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, khảo sát… phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện a) Công tác phòng ngừa xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

- Chấn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm.

- Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm chặn đứng các hoạt động phạm tội. Củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị; bố mẹ nghiện ma túy, bị đi tù…) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động những tiệm Internet, đặc biệt chú ý tình trạng thanh thiếu niên chơi Game bạo lực và truy cập trang mạng có nội dung đồi trụy, thiếu lành mạnh.

b) Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

- Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người trong những năm qua để xác định nguyên nhân, điều kiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó tập trung tháo gỡ; dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người. Từ đó xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người; để tiến hành đề ra các giải pháp đấu tranh có hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra nơi hẻo lánh, địa bàn phức tạp… đề nghị công ty chiếu sáng tăng cường ánh sáng tại những nơi vui chơi giải trí công cộng, tạo môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các trại tạm giam, cộng đồng dân cư.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi… để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với những thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống lang thang, những thanh thiếu niên có khả năng bị lôi kéo, lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

c) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận đơn thư, tin báo, tố giác về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình năm sau cao hơn năm trước và không để tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em….

- Tăng cường công tác phối hợp của các ngành trong lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm quy định của pháp luật. Chỉ đạo trại tạm giam, nhà tạm giữ tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, để rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người của các đơn vị, ban ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

d) Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

- Xây dựng và nhân rộng mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng", phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia dình, trẻ em bị mua bán trở về… được tiếp tục đến trường học tập.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

e) Tăng cường huy động các nguồn lực

- Tăng cường lực lượng làm công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Đánh giá đúng thực trạng tình hình và hiệu quả công tác của cán bộ làm công tác này để sắp xếp, bố trí hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính, cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương…).

- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cấp, trang bị cho lực lượng chuyên trách các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) là Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án, trong đó đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố, sở, ban ngành tỉnh có liên quan làm thành viên; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm. Giao Phòng Cảnh sát hình sự làm Cơ quan thường trực.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Dự án.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm của Ban Chủ nhiệm, tổ chức sơ, tổng kết định kỳ, giai đoạn theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình thực hiện.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chế độ chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, nghiên cứu đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi, dịch vụ bảo vệ, trợ giúp cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người được quản lý giáo dục, tái hòa nhập tại cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Đề xuất, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người thích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

4. Tỉnh Đoàn

Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên hư. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh, thiếu niên.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình gia đình 5 không, 3 sạch và các mô hình về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bao lực gia đình, mua bán người

6. Sở Tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; mua bán người. Tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo thẩm quyền. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các cụm dân cư.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và các vi phạm pháp luật… nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch.

9. Sở Tài chính

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Dự án theo phân bổ của Trung ương và trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định.

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện các nội dung Dự án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, tích cực tham gia tổ chức triển khai Dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai, thực hiện Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn và lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan tại địa phương. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; Quan tâm bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Dự án; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dự án được thực hiện đến năm 2020 và chia thành các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1 (năm 2018): Thành lập Ban chủ nhiệm và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong dự án. Sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để bổ sung, chỉnh lý Dự án cho phù hợp với thực tế nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

- Giai đoạn 2 (2019-2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của Dự án và đề xuất giai đoạn tiếp theo

2. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Dự án trên địa bàn tỉnh.

Giao Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự - Cơ quan Thường trực) chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối, tổ chức thực hiện Dự án, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tổng hợp kết quả báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, năm theo quy định.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại ngành, địa phương với mục tiêu và phân công trách nhiệm cụ thể; Báo cáo định kỳ hàng quý, năm gửi về Cơ quan thường trực Dự án (qua Phòng Hình sự Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện Dự án do ngân sách nhà nước đảm bảo, được sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy và các nguồn huy động hợp pháp khác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm các ngành, địa phương dự toán kinh phí thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1090/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1090/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1090/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1090/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Long

            • 13/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực