Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định về báo cáo của cơ quan hành chính Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP), với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định.

2. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ có liên quan triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đảm bảo kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện và trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan quản lý nhà nước của sở, ngành, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; các phòng, ban, Trung tâm thuộc VP.ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP tnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

UBND cấp huyện, xã

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trước ngày 30/5/2019

Kế hoạch của UBND cấp huyện, xã

2

Rà soát Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trước ngày 25/5/2019

Báo cáo, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 3125/QĐ-UBND UBND tỉnh theo hướng đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo việc áp dụng quy định chế độ báo cáo định kỳ nêu trên đã đầy đủ, hợp lý chưa hoặc đã phù hợp với thực tế tại địa phương chưa....

3

Thường xuyên tổ chức rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND vUBND tỉnh

Thường xuyên

Quyết định, Công văn, Báo cáo

4

Ban hành quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong Tháng 6 năm 2019

Quyết định cá biệt

5

Ban hành quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn

UBND cấp huyện, x

Các đơn vị có liên quan

Trong Tháng 7 năm 2019

Quyết định cá biệt

6

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn Trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan

Trong Tháng 6 năm 2019

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/ Trang Thông tin điện tử của tỉnh

7

Xây dựng, vận dụng Hệ thống thông tin báo cáo địa phương, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo cơ quan, địa phương được hoàn thiện và đi vào vận hành

8

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau, phù hợp với từng loại đối tượng

9

Triển khai các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND vUBND tỉnh

Thường xuyên

Hội nghị, Công văn

10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo các bộ, ngành địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập huấn

11

Hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo các bộ, ngành địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập huấn

12

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tại địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2019

Giấy mời, Công văn, Tài liệu tập hun

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1090/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1090/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1090/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định về báo cáo của cơ quan hành chính Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định về báo cáo của cơ quan hành chính Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1090/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định về báo cáo của cơ quan hành chính Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1090/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định về báo cáo của cơ quan hành chính Tây Ninh

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực