Quyết định 1092/QĐ-UBND

Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1092/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Thực hiện Kế hoạch triển khai ngày 03/02/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 366/LĐTBXH-DN ngày 07/4/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 559/SNV-TCBM ngày 13/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phó Trưởng ban

3. Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội

- Ủy viên Thường trực

4. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ủy viên

5. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Ủy viên

6. Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ủy viên

7. Ông Lê Hoàng Thọ, Phó Giám đốc Sở Công thương

- Ủy viên

9. Ông Trần Công Cẩn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Ủy viên

10. Ông Văn Ngọc Sen, Phó Trưởng phòng Cán bộ, Công chức và Đào tạo, Sở Nội vụ

- Ủy viên

11. Mời ông Trần Đậu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Ủy viên

12. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

- Ủy viên

13. Ông Trần Khánh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh

- Ủy viên

14. Bà Lương Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

- Ủy viên

15. Bà Đinh Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa

- Ủy viên

16. Ông Hàng Xuân Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- Ủy viên

17. Bà Nguyễn Thị Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm

- Ủy viên

18. Ông Mấu Thái Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn

- Ủy viên

19. Ông Mấu Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh

- Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 có nhiệm vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách và giải pháp để thực hiện Đề án đạt kết quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chính phủ.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan thành viên, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nêu tại điều 1; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thi hành);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh
- Lưu: VT, SNV

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1092/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1092/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2010
Ngày hiệu lực20/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1092/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1092/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành20/04/2010
        Ngày hiệu lực20/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo

            • 20/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực