Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về giá in báo, giá bán báo và chế độ nhuận bút của cơ quan Báo Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 giá in báo bán báo nhuận bút cơ quan Báo Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ IN BÁO, GIÁ BÁN BÁO VÀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT CỦA CƠ QUAN BÁO THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 12201/STC-HCSN ngày 30 tháng 3 năm 2017 và Công văn số 5697/STC-HCSN ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt giá in báo, giá bán báo và nhuận bút của Báo Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ nhuận bút, giá in báo, giá bán báo của cơ quan Báo Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chế độ nhuận bút, giá in báo, giá bán báo của cơ quan Báo Thanh Hóa được thực hiện từ ngày 01/01/2017. Riêng báo 8 trang, 2 màu được thực hiện t01/01/2018. Các quy định liên quan đến giá in báo, giá bán báo và chế độ nhuận bút của cơ quan Báo Thanh Hóa trước đây hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;
- Phó CVP Phạm Đình Minh;
-
Lưu: VT, VX.
Bc/2017/Ngọc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, GIÁ IN BÁO, GIÁ BÁN BÁO CỦA BÁO THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1093/QĐ- UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Giá in báo

1. Báo in 8 trang 2 màu

- Giá in (Làm tròn): 3.300 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

2. Báo in 8 trang 4 màu

- Giá in (Làm tròn): 3.480 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

3. Báo in thường kỳ 4 trang

- Giá in (Làm tròn): 2.808 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

4. Báo tháng

- Giá in (Làm tròn): 3.591 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

5. Báo tết Dương lịch

- Giá in (Làm tròn): 12.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

6. Báo tết Âm lịch

- Giá in (Làm tròn): 54.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

II. Giá bán báo.

1. Báo thường kỳ 8 trang 2 màu:

- Giá bán: 3.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Ngày 01 tháng 01 năm 2018

2. Báo chủ nhật 8 trang 4 màu:

- Giá bán: 3.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

3. Báo thường kỳ 4 trang:

- Giá bán: 2.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

4. Báo tháng

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

- Giá bán: 4.000 đồng/tờ

5. Báo tết dương lịch

- Giá bán: 8.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

6. Báo tết âm lịch

- Giá bán: 35.000 đồng/tờ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

III. Chế độ nhuận bút

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo điện tử) thuộc cơ quan Báo Thanh Hóa.

Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong văn bản này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tác giả, chsở hữu quyền tác giả, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo Thanh Hóa.

3. Quy định về chi trả nhuận bút, thù lao cho báo in, báo điện tử

a) Cách tính nhuận bút:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ s nhuận bút. Trong đó:

- Mức hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút.

- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là tiền lương cơ sở).

b) Khung nhuận bút

TT

Nội dung

Số kỳ báo

Số lượng tin, bài, ảnh

Hệ số khung NB

A

Nhuận bút tác phẩm

 

 

 

I

Báo in

 

 

 

1

Báo thường kỳ 4 trang (năm 2017)

313

 

 

 

Tin

 

8

2

 

Bài

 

7

9

 

Ảnh

 

9

2

 

Sưu tầm, minh họa

 

12

2

2

Báo thường kỳ 8 trang (năm 2018)

313

 

 

 

Tin

 

15

2

 

Bài

 

12

9

 

Ảnh

 

15

2

 

Sưu tầm, minh họa

 

15

2

3

Báo Chủ nhật 8 trang

52

 

 

 

Tin

 

15

2

 

Bài

 

12

9

 

Ảnh

 

15

2

 

Sưu tầm, minh họa

 

15

2

4

Báo hàng tháng

12

 

 

 

Tin

 

15

2

 

Bài

 

12

9

 

Ảnh

 

21

2

 

Sưu tầm, minh họa

 

15

2

II

Báo điện tử

365

 

 

 

Tin

 

12

1

 

Bài

 

3

3

 

Ảnh

 

12

1

 

Đăng lại

 

 

 

 

Tin

 

10

0.5

 

Bài

 

2

1.5

 

nh

 

8

0.5

B

Khuyến khích, thù lao

 

 

 

 

Nhuận bút khuyến khích

 

 

10%

 

Thù lao

 

 

15%

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực12/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 giá in báo bán báo nhuận bút cơ quan Báo Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 giá in báo bán báo nhuận bút cơ quan Báo Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1093/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực12/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 giá in báo bán báo nhuận bút cơ quan Báo Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 giá in báo bán báo nhuận bút cơ quan Báo Thanh Hóa

            • 12/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực