Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng;

Tiếp theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1129/STC-ĐT ngày 19/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Rút vốn nguồn sử dụng đất đã bố trí cho Quỹ phát triển đất của tỉnh: 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng).

2. Bổ sung vốn đầu tư cho dự án Khu dân cư tái định cư Phạm Hồng Thái, thành phố Đà Lạt: 10.000 triệu đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng; chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, XD1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1093/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực