Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS 2021 ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định s 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn c Quyết định s 4413/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết s 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính ph ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế bin Việt Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu chung:

Thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vng ngành thủy sản.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được nhu cầu đổi mới công nghệ và sáng tạo trong sản xuất thủy sản để xây dựng các chương trình khoa học công nghệ phục vụ thực tế sản xuất;

- Hàng năm, công nhận được tối thiểu 04 tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao được tối thiu 04 tiến bộ kthuật vào sản xuất thủy sản; tối thiểu 200 cơ sở sản xuất thủy sản được phổ biến, ứng dụng tiến bộ kthuật, hiệu quả kinh tế tăng >25% so với mô hình sản xuất truyền thống;

- Hàng năm, tổ chức từ 3 - 4 diễn đàn để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong khai thác, bảo quản sản phẩm thủy sản, nuôi trồng thủy sản cho ít nhất 400 cơ sở ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ;

- Tổ chức được ít nhất 02 Hội chợ thiết bị và công nghệ thủy sản (02 năm/lần) để giới thiệu, trưng bày, triển lãm các thiết bị, công nghệ, sản phẩm tiên tiến có ththương mại hóa và ứng dụng, chuyển giao vào thực tin sản xuất thủy sản ở Việt Nam;

- Xây dựng được hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản; phát triển thị trường khoa học công nghệ thủy sản trực tuyến.

2. Nội dung

a) Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tế sản xuất:

- Tổng hợp và đánh giá nhu cầu đổi mới, chuyển giao khoa học công nghệ và các khó khăn, vướng mắc trong thực tế sản xuất của ngành thủy sản;

- Đề xuất các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ dự án khuyến nông phù hợp và giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể của thực tế sản xuất;

- Rà soát và đề xuất một số cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất thủy sản.

b) Đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ thuật nh vực thy sản:

- Rà soát, đánh giá việc ứng dụng, triển khai các tiến bộ kỹ thuật thủy sản đã được công nhận để loại bỏ, gia hạn thời hạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đã công nhận;

- Đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ thuật mới để phổ biến, giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân nhận chuyn giao, ứng dụng vào thực tế sản xuất.

c) Xây dựng hệ thống thông tin, phát triển thị trường khoa học công nghệ:

- Xây dựng phần mềm tích hợp quản lý và giao dịch điện tử các kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kthuật vào sản xuất thủy sản; ph biến hsơ, thủ tục công nhận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật;

- Cập nhật thông tin khoa học công nghệ: kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, danh mục tiến bộ kỹ thuật, thiết bị và công nghệ mới trong sản xuất thủy sản trong nước và quốc tế;

- Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm để các bên liên quan trao đi, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, sản phm mới trong sản xuất thủy sản;

- Xuất bản một số ấn phm khoa học công nghệ để phổ biến các kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới và các tiến bộ kỹ thuật được công nhận để các bên liên quan thực hiện chuyển giao, áp dụng.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 gồm:

- Rà soát, đề xuất chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản;

- Rà soát, đánh giá, công nhận tiến bộ kthuật để phổ biến, ứng dụng, chuyển giao vào thực tế sản xuất thủy sản;

- Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ phục vụ gắn kết nghiên cứu và chuyển giao và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như Phụ lục kèm theo.

4. Tổ chức thc hin

a) Tổng cục Thủy sản:

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối thực hiện Kế hoạch này;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch này;

- Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được phân công theo chức năng nhim v;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng.

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường:

- Rà soát, đề xuất các chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư, xã hội hóa hoạt động chuyển giao công nghệ vào sản xuất;

- Bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo hướng tạo ra các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ sản xuất;

- Bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông lĩnh vực thủy sản trên cơ sở các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận.

c) Trung tâm Khuyến nông quốc gia:

- Đề xuất kế hoạch đào tạo, tập huấn và tổ chức thông tin tuyên truyền để thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kthuật đã được công nhận;

- Tchức thực hiện các dự án khuyến nông, xây dựng mô hình trình din ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận để nhân rộng trong thực tiễn sản xuất.

d) Vụ Tài chính: Sắp xếp và bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt trong Kế hoạch này.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố:

- Căn cứ và Kế hoạch này xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản tại địa phương.

e) Các hội, hiệp hội:

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước và các tiến bộ kthuật đến các hội viên để chủ động thực hiện;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước tổ chức tập huấn, chuyn giao tiến bộ kỹ thuật cho các hội viên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Bộ trưởng (để bc);
- UBND các t
nh, thành phố;
- Các Vụ: TC, KHCN&MT;
- Tổng cục Thủy sản (Vụ KHTC, NTTS, KTTS);
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Sở NN&PTNT các t
nh;
- Website Bộ NN&PTNT, TCTS;
- Lưu: VT, TCTS (KHCN&HTQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Sản phm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

I

Rà soát, đề xuất chính sách

1

Hội thảo rà soát và đề xuất chính sách thúc đy đổi mới công nghệ trong sản xuất thủy sản

Báo cáo rà soát, đánh giá và đ xut chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ và ứng dụng TBKT trong sản xuất thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, GIZ, IDH

2

Hi thảo xác đnh nhu cầu đổi mới, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ ngành thủy sản

Danh mc các nhim vvà dự án chuyển giao khoa học công nghệ cần thc hiện

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, GIZ, IDH

II

Rà soát, đánh giá, công nhận TBKT

3

Khảo sát, đánh giá việc ứng dụng các TBKT được công nhn

Báo cáo đánh giá hiệu quả chuyển giao các TBKT

Tổng cục Thủy sản

GIZ, IDH

4

Họp Hội đng rà soát danh mục TBKT

Quyết định hủy bỏ các TBKT không còn phù hợp

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

III

Xây dng hệ thống thông tin khoa học công nghệ

5

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin khoa học công nghệ; sàn giao dịch trực tuyến thiết bị, công nghệ

Phần mềm trên web-base quản lý thông tin khoa học công nghệ; sàn giao dịch trực tuyến thiết bị, công nghệ

Tổng cục Thủy sản

Các Vụ: KHCN&MT, TC

6

Cập nhật thông tin khoa học công nghệ

Các kết quả nghiên cứu KHCN, TBKT, công nghệ mới, thị trường KHCN được cập nhật trên phần mềm

Tổng cục Thủy sản

Các Vụ: KHCN&MT, TC

7

Tổ chức diễn đàn, hội thảo trao đổi, giới thiệu các TBKT và công nghệ mới trong sản xuất thủy sản

- Danh mc TBKT và công nghệ có thể áp dụng, chuyển giao;

- Báo cáo triển khai áp dụng các TBKT và công nghệ mới

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

8

Tổ chức Hội chợ triển lãm thiết bvà công nghệ thủy sản

- Danh mc TBKT và công nghệ có thể áp dụng, chuyển giao;

- Báo cáo triển khai áp dụng các TBKT và công nghệ mới

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

9

Xuất bản ấn phm giới thiệu TBKT và công nghệ mới trong sản xuất thủy sản

Các ấn phẩm KHCN được biên tập và phát hành

Tổng cục Thủy sản

Vụ KHCN&MT, TTKNQG

Ghi chú:

- Vụ KHCN&MT: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

- Vụ TC: Vụ Tài chính.

- TTKNQG: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

- GIZ: Cơ quan phát triển hợp tác quốc tế Đức.

- IDH: Tổ chức sáng kiến thương mại bền vng Hà Lan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1095/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1095/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2021
Ngày hiệu lực15/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(16/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1095/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS 2021 ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS 2021 ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1095/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành15/03/2021
        Ngày hiệu lực15/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (16/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS 2021 ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS 2021 ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản

            • 15/03/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực