Quyết định 1097/QĐ-UBND

Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2016 về tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp thành Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1097/QĐ-UBND tổ chức lại công ty hạ tầng công nghiệp thành trung tâm dịch vụ Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ, TƯ VẤN VÀ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 15/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 199-TB/BCS ngày 25/5/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Kết luận họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Tổ chức lại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp thành Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp thành Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang (được thành lập theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2008 và đổi tên tại Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh), thành Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

1. Vị trí

a) Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, được nhà nước đảm bảo một phần kinh phí, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang;

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2. Chức năng: Tiếp quản và huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm chủ đầu tư các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Vàng; quản lý, khai thác, kinh doanh cơ sở hạ tầng, cung ứng các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

a) Lập và trình đề án tổng thể về phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp và các dự án xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ngoài khu công nghiệp phục vụ cho khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy hoạch phát triển chi tiết đã được duyệt;

c) Quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của nhà nước; quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu kinh tế. Phục vụ hoạt động của Trạm kiểm soát liên ngành (quét dọn vệ sinh, quản lý vận hành hệ thống điện, nước; bảo vệ, chi trả tiền điện chiếu sáng, vận hành và bảo dưỡng nhà Trạm kiểm soát liên ngành);

d) Lập thủ tục vay vốn ưu đãi, các nguồn vốn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh bảo lãnh và chịu trách nhiệm quản lý về các nguồn vốn vay trên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt;

đ) Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi sinh, môi trường; thực hiện quan trắc và báo cáo môi trường định kỳ trong khu công nghiệp theo quy định;

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho các doanh nghiệp, nhà thầu thi công về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác;

g) Vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, khu công nghiệp Bình Vàng. Thực hiện dịch vụ xử lý nước thải và một số dịch vụ khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác phù hợp với năng lực và phạm vi hoạt động của Trung tâm;

h) Thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng (khi đủ điều kiện): Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng cho các chủ dự án, chủ đầu tư; thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, dự toán công trình; tư vấn giám sát thi công công trình;

i) Tư vấn xây dựng đơn giá cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phí các dịch vụ khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;

k) Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn; thu gom xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, vườn hoa trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác;

l) Quản lý, thu phí, lệ phí các phương tiện vận tải ra, vào bến xe, bãi đỗ xe, các dịch vụ trông giữ, bốc xếp hàng hóa, cho thuê địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế, thu phí chợ Trung tâm thương mại Thanh Thủy; dịch vụ phục vụ cho hành khách, lái xe, phương tiện vận tải tại khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác; kinh doanh các dịch vụ khác tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

m) Quản lý biên chế, lao động, tài sản, tài chính và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

4. Quyền hạn

a) Được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên;

b) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khác theo quy định; được hợp đồng lao động để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm;

d) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của tỉnh Hà Giang.

2. Bộ phận nghiệp vụ gồm 03 phòng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kinh doanh - Tổng hợp;

c) Phòng Quản lý, khai thác hạ tầng và dịch vụ.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm: Được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở và cơ quan ngang Sở thuộc tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng Khu kinh tế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1097/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1097/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1097/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1097/QĐ-UBND tổ chức lại công ty hạ tầng công nghiệp thành trung tâm dịch vụ Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1097/QĐ-UBND tổ chức lại công ty hạ tầng công nghiệp thành trung tâm dịch vụ Hà Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1097/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1097/QĐ-UBND tổ chức lại công ty hạ tầng công nghiệp thành trung tâm dịch vụ Hà Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1097/QĐ-UBND tổ chức lại công ty hạ tầng công nghiệp thành trung tâm dịch vụ Hà Giang 2016

            • 03/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực