Quyết định 1098/QĐ-UBND

Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2012 giao Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1098/QĐ-UBND 2012 giao Sở Nội vụ ký công nhận Ban vận động thành lập hội Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ KÝ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 306/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau ký quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội đối với các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh mà không xác định được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành về Ban vận động thành lập hội trước khi ký quyết định công nhận. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của các văn bản có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, công việc được giao thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 589/QĐ-UB ngày 20/10/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT Phạm Thành Tươi (b/c);
- NC (H);
- Lưu: VT, L03/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1098/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1098/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2012
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1098/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1098/QĐ-UBND 2012 giao Sở Nội vụ ký công nhận Ban vận động thành lập hội Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1098/QĐ-UBND 2012 giao Sở Nội vụ ký công nhận Ban vận động thành lập hội Cà Mau
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1098/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành 06/08/2012
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1098/QĐ-UBND 2012 giao Sở Nội vụ ký công nhận Ban vận động thành lập hội Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1098/QĐ-UBND 2012 giao Sở Nội vụ ký công nhận Ban vận động thành lập hội Cà Mau

  • 06/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực