Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt

Nội dung toàn văn Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÊ DUYỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để tiếp nhận khoản kinh phí này do các Chủ đầu tư dự án chuyển về; được sử dụng bộ máy kế toán của Văn phòng Bộ để quản lý việc thu, chi và báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc các Chủ đầu tư nộp kinh phí thẩm định theo quy định; lập và trình Bộ phê duyệt dự toán chi cho công tác thẩm định; tổ chức chi theo chế độ hiện hành của nhà nước. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng quy chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí này trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1099/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1099/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1099/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1099/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định

            • 26/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực