Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1099/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ HƯỚNG DẪN SỐ 1078/HD-UBND NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 52/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Hướng dẫn số 1078/HD-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, P. VHXH;
- Lưu: VT, vttkieu (
1b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1099/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1099/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1099/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1099/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýMai Văn Huỳnh
       Ngày ban hành10/05/2018
       Ngày hiệu lực10/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1099/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1099/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND Kiên Giang

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực