Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã phục vụ dịch vụ hành chính công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1099/QĐ-UBND 2019 Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 05  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ PHỤC VỤ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Luật Bưu Chính số 49/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76 NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 221/TTr-STTTT ngày 22 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã phục vụ dịch vụ hành chính công với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI ĐỀ ÁN:

1. Giai đoạn từ 01/8/2018 - 31/8/2018: triển khai thí điểm tại các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) địa bàn huyện Phú Vang, làm cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án (đã triển khai).

2. Giai đoạn từ 01/4/2019 - 31/12/2019: triển khai trên toàn hệ thống điểm BĐVHX tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

1. Về quản lý nhà nước: nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính với mô hình dịch vụ bưu chính công ích sẽ kết nối với dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế qua môi trường mạng. Theo đó, các điểm Bưu điện văn hóa xã cần phải tổ chức dịch vụ bưu chính công ích đối với dịch vụ công thông qua môi trường mạng liên thông với các cấp chính quyền góp phần cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc làm thủ tục hành chính, giảm áp lực đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Bưu điện là “cánh tay ni dài” trong thực hiện cải cách hành chính;

3. Về kinh tế - xã hội: giảm thiểu chi phí đi lại của người dân đồng thời góp phần phát triển bền vững các điểm BĐ VHX trở thành điểm tựa trong các hoạt động thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở và xây dựng nông thôn mới.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Đến tháng 12 năm 2019: 100% điểm BĐVHX thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và trả kết quả thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

2. 100% người dân tại các xã đều biết Bưu điện là điểm được ủy quyền thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính;

3. 100 % hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoàn thành đúng tiến độ.

IV. NHIỆM VỤ

1. Bưu điện văn hóa xã thực hiện việc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động BĐVHX trong thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính

3. Đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện văn hóa xã.

4. Đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tại Bưu điện văn hóa xã.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền đến với người dân: điểm Bưu điện văn hóa xã sẽ là cánh tay nối dài tại địa phương để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ của Bưu điện văn hóa xã.

V. CÁC GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở vật chất đảm bảo duy trì hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã:

a) Trên cơ sở máy móc thiết bị hiện có tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, mua mới máy móc thiết bị đảm bảo các điểm Bưu điện văn hóa xã đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng điểm cung ứng dịch vụ bưu chính và điểm cung ứng dịch vụ viễn thông theo tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông và thực hiện sự ủy quyền việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các cấp chính quyền.

b) Nâng cấp máy móc thiết bị hiện có; bổ sung, trang bị máy tính cấu hình cao cho những điểm chưa có máy tính; đảm bảo kết nối internet và liên thông với Cổng dịch vụ công hành chính của tỉnh.

c) Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

d) Đầu tư thiết bị máy quét nhằm số hóa hồ sơ và thiết bị đọc mã vạch nhằm tra cứu hồ sơ.

đ) Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát giúp lãnh đạo Bưu điện tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát hoạt động của cán bộ bưu điện văn hóa xã thực hiện việc ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch.

2. Đào tạo, tuyển chọn nhân lực:

a) Nhân viên tại các điểm Bưu điện văn hóa xã phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, nghiệp vụ. Hàng năm nhân viên các điểm BĐVHX phải được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật, đặc biệt là các quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính công trên địa bàn,... để nâng cao hiệu quả phục vụ.

b) Nhân viên làm việc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã phải không ngừng đổi mới cách thức, lề lối làm việc, tăng cường năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra năng lực của các nhân viên bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác tuyên truyền: Từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền các dịch vụ của Bưu điện văn hóa xã, đặc biệt là tuyên truyền việc tiếp nhận và trkết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: xây dựng các phóng sự, các tin bài để tuyên truyền rộng rãi qua đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đài Truyền thanh cơ sở tại địa phương; tổ chức tuyên truyền lưu động thông qua việc phát tờ rơi tại các vùng sâu, vùng xa giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ vủa Bưu điện văn hóa xã.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh với các cấp, các ngành trong tỉnh:

a) Xác định rõ điểm Bưu điện văn hóa xã sẽ là cánh tay nối dài tại địa phương để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh do đó các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế liên quan cùng phối hợp nghiên cứu ủy quyền cho Bưu điện tỉnh triển khai việc tiếp nhận và trả kết thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ đào tạo việc ứng dụng Công nghệ thông tin cho nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa xã và quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

b) Xây dựng cơ chế điều phối và triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tại các điểm Bưu điện văn hóa xã góp phần giảm tải cho các trung tâm hành chính công.

c) Tranh thủ sự phối hợp, ủng hộ khích lệ của các cấp, ngành là động lực, điều kiện cho ngành Bưu điện phát huy tốt và có hiệu quả trong các hoạt động Bưu điện văn hóa xã.

5. Nâng cao chất lượng tiếp nhận, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

a) Nâng cao chất lượng luân chuyển hồ sơ giấy trong cơ quan nhà nước: Bưu điện tỉnh cần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo uy tín đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo tất cả các hồ sơ thực hiện luân chuẩn đúng tiến độ, không xảy ra mất mát và không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính của các cấp; Tăng cường kết nối, phối hợp với các Trung tâm hành chính để tất cả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã có luân chuyển giữa các cơ quan đều được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu điện văn hóa xã; Thực hiện việc thỏa thuận hợp tác luân chuyển hồ sơ giữa cấp huyện đến cấp xã và ngược lại thông qua hệ thống bưu chính ở các đơn vị cấp huyện.

b) Triển khai dịch vụ bưu chính công ích trực tuyến: Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, trên cơ sở hạ tầng và năng lực hiện có, triển khai cụ thể như sau:

Đến hết năm 2019 triển khai trên toàn mạng hệ thống điểm BĐVHX tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

- Hoàn thiện quy trình thông qua việc thí điểm tại huyện Phú vang

- Hoàn thiện hạ tầng kết nối

- Hoàn thiện phần mềm tương tác

- Hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn thông tin và đảm bảo tính xác thực của hồ sơ được số hóa

- Nâng cao năng lực, nhân sự đủ điều kiện vận hành trên môi trường mạng

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện: 4.116.950.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm mười sáu triệu, chín trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó:

a) Kinh phí tuyên truyền: 60.000.000 đồng

b) Kinh phí đào tạo nhân viên: 111.000.000 đồng

c) Kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất: 3.945.950.000 đồng

2. Nguồn vốn:

Kinh phí tuyên truyền, đào tạo nhân viên và đầu tư trang cấp công cụ dụng cụ phương tiện: được sử dụng từ nguồn vốn của Bưu điện (Nguồn vốn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định số 99/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 28/5/2018).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Xây dựng các công cụ phần mềm liên quan kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý của Bưu điện tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng quy chế, chính sách phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho điểm Bưu điện văn hóa xã thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tham gia phát triển một số hoạt động thiết thực tại các điểm Bưu điện văn hóa xã nhằm thu hút người dân đến sử dụng các dịch vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã.

c) Tổ chức tập huấn về ứng dụng CNTT cho nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa xã và cán bộ quản lý của Bưu điện tỉnh.

d) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật về tiếp nhận và chuyn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Các Sở, ban, ngành

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh bồi dưỡng tập huấn hướng dẫn các nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thu phí, lệ phí thủ tục hành chính.

b) Đối với các thủ tục hành chính liên thông, các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng quy trình tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên môi trường mạng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Phối hợp với các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Giám sát việc thông tin truyền thông và công bố danh mục thủ tục hành chính cấp Huyện qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

4. Cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật về tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trang bị kịp thời nguồn lực để đảm bảo hoạt động, hỗ trợ xây dựng dự án. Xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất các điểm Bưu điện văn hóa xã trong việc triển khai dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Nâng cao năng lực các nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã. Xây dựng cẩm nang hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về kỹ năng hành chính cũng như nghiệp vụ bưu chính.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức cho các nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã về: các quy định pháp luật về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy trình xử lý thủ tục hành chính, thu phí, lệ phí thủ tục hành chính.

d) Hướng dẫn các Bưu điện Huyện ký kết hợp đồng vận chuyển giấy tờ hành chính với các Trung tâm hành chính công các cấp.

đ) Xây dựng tiêu chí đánh giá Bưu điện văn hóa xã theo từng giai đoạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bưu điện tnh;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách;
- Lưu: V
T, VH, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1099/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1099/QĐ-UBND 2019 Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1099/QĐ-UBND 2019 Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1099/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành06/05/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1099/QĐ-UBND 2019 Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1099/QĐ-UBND 2019 Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã Thừa Thiên Huế

            • 06/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực