Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định 1099/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1099/QĐ-UBND kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho công trình dự án Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 2) CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 406/KHĐT-XDTĐ ngày 23/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao danh mục và mức vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 (đợt 2): 19.000 triệu đồng; bao gồm:

a) Vốn trong nước: 4.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm;

b) Vốn nước ngoài: 15.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án.

2. Chi tiết mức vốn phân bổ cho từng công trình, dự án: theo Phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Căn cứ kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, thanh toán giải ngân nguồn vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công và Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

b) Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ từng quý, 6 tháng, cả năm tng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Di Linh, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTT
U, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Đoàn Văn Việt

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2016 (ĐỢT 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Danh mc d án

Địa điểm XD

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013

Kế hoạch NSTW năm 2016 (đt 2)

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

1

2

3

4

5

6

7

8

TNG SỐ

 

 

 

383.559

50.201

4.000

 

Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

 

 

 

383.559

50.201

4.000

 

Dự án khởi công mới năm 2016

 

 

 

383.559

50.201

4.000

 

Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh

TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Di Linh

2016-2020

QĐ số 532/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

383.559

50.201

4.000

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) KẾ HOẠCH NĂM 2016 (ĐỢT 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

 

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2012, 2013

Quyết định đầu tư điều chnh

Kế hoạch năm 2016

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Số quyết định

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn nước ngoài. (Đã giao đợt 1 theo Quyết định s 157/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 ca UBND tỉnh)

Vốn nước ngoài (bsung đợt 2)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

NSTW

Tính bằng ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

NSTW

Tính bằng ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TNG CỘNG

 

 

 

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

60.000

45.000

15.000

 

Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

60.000

45.000

15.000

 

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

 

 

 

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

 

185.837

24.282

0

7.693

161.555

60.000

45.000

15.000

 

Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

Mua sắm trang thiết bị y tế

2015-2018

QĐ số 2670/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

185.837

24.282

 

7.693

161.555

QĐ số 2670/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

185.837

24.282

-

7.693

161.555

60.000

45.000

15.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1099/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1099/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1099/QĐ-UBND kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho công trình dự án Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1099/QĐ-UBND kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho công trình dự án Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1099/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1099/QĐ-UBND kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho công trình dự án Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1099/QĐ-UBND kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho công trình dự án Lâm Đồng 2016

           • 26/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực