Quyết định 11/2001/QĐ-UB

Quyết định 11/2001/QĐ-UB về quy định việc quản lý Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2001/QĐ-UB quản lý cơ quan tổ chức đơn vị trung ương đóng tại thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC ĐÓNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

- Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3055/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng. Các văn bản khác của UBND thành phố có nội dung trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

Điều 3:Giao trách nhiệm cho Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 4:Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Ban TV Thành ủy,
- TTHĐNDTP,
- CT, PCTUBNDTP,
- Công an TP,
- Cục thuế TP,
- Lưu VPUB.TCCQ.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG VÀ DỊA PHƯƠNG KHÁC ĐÓNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Trung ương và các địa phương khác (trừ các doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đoanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999) (sau đây viết tắt là cơ quan Trung ương và địa phương khác) có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị phụ thuộc khác (sau đây viết tắt là chi nhánh, văn phòng đại diện) đóng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu sự quản lý Nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật hiện hành và của Quy định này.

Điều 2:Việc cho phép các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 02/2000/NĐ-CP">03/2000/TT-BKH ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hiện hành khác không thuộc phạm điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3:Ban Tổ chức chính quyền thành phố (sau đây viết tắt là Ban TCCQ thành phố), các ngành, địa phương thuộc thành phố có liên quan chịu trách nhiệm giúp UBND thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan Trung ương và địa phương khác đóng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP ĐẶT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 4:Hồ sơ xin đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan Trung ương và địa phương khác tại thành phố Đà Nẵng gồm có:

1. Đơn của cơ quan Trung ương và địa phương khác xin đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng trong đó nêu rõ: Tên, mục đích thành lập, nội dung hoạt động, thời gian dự kiến hoạt động, địa điểm dự kiến đặt trụ sở (có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản trực tiếp);

2. Quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện;

3. Phương án hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp Nhà nước (sau đây viết tắt là DNNN);

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của DNNN);

5. Hồ sơ về nhà nơi xin đặt trụ sở làm việc hoặc làm nơi kinh doanh, sản xuất như: hợp đồng thuê nhà, cho mượn nhà của chủ sở hữu với đơn vị (kèm theo các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật hiện hành). Nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm trụ sở thì phải có ý kiến của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

Điều 5:

1. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các cơ quan TW và địa phương khác xin đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 4, Ban TCCQ thành phố có văn bản đề nghị UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (sau đây gọi tắt là Sở chuyên ngành) có ý kiến về một số vấn đề có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của quận, huyện và ngành;

2. Trong thời hạn 05 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban TCCQ thành phố (kèm theo hồ sơ), UBND quận, huyện, Sở chuyên ngành thẩm định và trả lời bằng văn bản. Nếu quá thời hạn trên mà UBND quận, huyện, Sở chuyên ngành không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý;

3. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của UBND quận, huyện và Sở chuyên ngành hoặc từ ngày quá thời hạn quy định, Ban TCCQ thành phố thẩm định, trình UBND thành phố xem xét quyết định cho phép các cơ quan TW và địa phương khác đặt chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố;

4. Trong thời hạn 02 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận văn bản của Ban TCCQ thành phố, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình lãnh đạo UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép các cơ quan TW và địa phương khác đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

5. Trong thời hạn 02 ngày (không kề ngày nghỉ), kê từ ngày nhận Quyết định của UBND thành phố cho phép các cơ quan TW và địa phương khác đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng, Ban TCCQ thành phố gởi Quyết định đến các cơ quan có liên quan của thành phố.

Điều 6:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định của UBND thành phố cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, các cơ quan Trung ương và địa phương khác thực hiện việc đăng ký kinh doanh (đối với chi nhánh của DNNN) hoặc đăng ký hoạt động (đối với văn phòng đại diện của DNNN) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của UBND thành phố, các cơ quan Trung ương và địa phương khác thông báo việc triển khai hoạt động của mình cho Ban TCCQ thành phố biết.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, CHUYỂN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH CHI NHÁNH

Điều 7:Khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở, các cơ quan Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố gửi thông báo cho UBND thành phố (qua Ban TCCQ thành phố); đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của các DNNN gửi thông báo cho Ban TCCQ thành phố đồng gửi cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng ban Ban TCCQ thành phố xem xét cấp giấy xác nhận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của cơ quan Trung ương và địa phương khác.

Điều 8:Hồ sơ xin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan TW và địa phương khác gồm có:

1. Tờ trình của cơ quan chủ quản chi nhánh, văn phòng đại diện xin thay đổi trụ sở đóng tại thành phố Đà Nẵng;

2. Quyết định của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ) hoặc UBND thành phố Đà Nẵng cho phép cơ quan TW và địa phương khác đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

3. Hồ sơ về nhà nơi xin đặt trụ sở làm việc hoặc làm nơi kinh doanh, sản xuất như: hợp đồng thuê nhà, cho mượn nhà của chủ sở hữu với đơn vị (kèm theo các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật hiện hành). Nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu Nhà nước đề làm trụ sở thì phải có ý kiến của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

Điều 9:

1. Trong thời hạn 03 ngay (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8, Ban TCCQ thành phố có văn bản đề nghị UBND quận, huyện (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện thay đổi địa chỉ đặt trụ sở làm việc về quận, huyện khác có ý kiến về một số vấn đề có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của quận, huyện;

2. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận văn bản của Ban TCCQ thành phố, UBND quận, huyện thẩm định và trả lời bằng văn bản. Nếu quá thời hạn trên mà UBND quận, huyện không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý;

3. Trong thời hạn 02 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của UBND quận, huyện hoặc từ ngày quá thời hạn quy định, Ban TCCQ thành phố xem xét cấp giấy xác nhận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương và địa phương khác và gửi thông báo đến cơ quan có liên quan;

4. Trường hợp cơ quan TW và địa phương khác thay đổi địa chỉ trụ sở khác trong cùng một quận, huyện, trong thời hạn 03 ngày (không kề ngày nghỉ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban TCCQ thành phố xem xét cấp Giấy xác nhận việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở và gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan.

Điều 10:Khi cơ quan TW và địa phương khác chuyến văn phòng đại diện thành chi nhánh thì hồ sơ gồm có các văn bản sau đây:

1. Đơn đề nghị của cơ quan TW và địa phương khác (có ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản trực tiếp);

2. Phương án hoạt động (đối với chi nhánh của DNNN);

3. Hồ sơ về nhà nơi xin đặt trụ sở làm việc hoặc làm nơi kinh doanh, sản xuất như: hợp đồng thuê nhà, cho mượn nhà của chủ sở hữu với đơn vị (kèm theo các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật hiện hành). Nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu Nhà nước đê làm trụ sở thì phải có ý kiên của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

Điều 11:

1. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kề từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10, Ban TCCQ thành phố có văn bản đề nghị Sở chuyên ngành tham gia ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của ngành;

2. Trong thời hạn 04 ngày (không kế ngày nghỉ), kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của Ban TCCQ thành phố, Sở chuyên ngành thẩm định và có trả lời bằng văn bản. Nếu quá thời hạn trên mà Sở chuyên ngành không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý;

3. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở chuyên ngành hoặc từ ngày quá thời hạn quy định, Ban TCCQ thành phố trình UBND thành phố xem xét cho phép chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh;

4. Trong thời hạn 02 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản của Ban TCCQ thành phố, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình lãnh đạo UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh;

5. Trong thời hạn 02 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận Quyết định của UBND thành phố cho phép cơ quan TW và địa phương khác chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh, Ban TCCQ thành phố gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan của thành phố.

Chương IV

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, ĐỔI TÊN, THAY ĐỔI LÃNH ĐẠO, ĐẶT TRỤ SỞ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ XIN PHÉP GIẢI THỂ

Điều 12:

1. Trước khi tạm ngừng hoạt động ít nhất 15 ngày, các cơ quan TW và địa phương khác gửi thông báo đến UBND thành phố (qua Ban TCCQ thành phố);

2. Trong thời hạn 02 ngày (không kê ngày nghỉ), kể từ ngày nhận thông báo tạm ngừng hoạt động của cơ quan TW và địa phương khác, Ban TCCQ thành phố gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan.

Điều 13:

1. Khi cơ quan chủ quản thay đổi tên, các cơ quan TW và địa phương khác gửi thông báo và kèm theo quyết định thay đổi tên đến UBND thành phố (qua Ban TCCQ thành phố);

2. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng ban Ban TCCQ thành phố cấp Giấy xác nhận việc thay đổi tên của cơ quan TW và địa phương khác đóng tại Đà Nẵng;

3. Trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13, Trưởng ban Ban TCCQ thành phố cấp và gửi Giấy xác nhận đổi tên của cơ quan TW và địa phương khác đóng tại Đà Nẵng đến các cơ quan có liên quan.

Điều 14:Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi lãnh đạo chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan TW và địa phương khác gửi quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới đến UBND thành phố (qua Ban TCCQ thành phố).

Điều 15:

1. Khi các cơ quan TW và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu đặt thêm trụ sở của các đơn vị trực thuộc, UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng ban Ban TCCQ thành phố xem xét xác nhận việc đặt thêm trụ sở các đơn vị trực thuộc;

2. Trong thời hạn 04 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày nhận hồ sơ, Trưởng ban Ban TCCQ thành phố có văn bản xác nhận và gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan. Nếu trường hợp không đồng ý thì Ban TCCQ thành phố có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Điều 16:Khi các cơ quan TW và địa phương khác hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không chấp hành các quy định của pháp luật thì tùy theo mức độ vi phạm mà UBND các quận, huyện, Sở chuyên ngành và Ban TCCQ thành phố đề nghị UBND thành phố xem xét thu hồi Quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 17:

1. Việc giải-thể chi nhánh, văn phòng đại diện phải được cơ quan chủ quản thông báo đến UBND thành phố (qua Ban TCCQ thành phố) và Phòng đăng ký kinh c oanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (đối với việc giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của DNNN) theo quy định của pháp luật;

2. Ban TCCQ thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét và trình UBND thành phố thu hồi Quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan TW và địa phương khác đóng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng;

3. Khi có Quyết định của UBND thành phố thu hồi Quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan TW và địa phương khác, Công an thành phố có trách nhiệm thu hồi con dâu, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với chi nhánh của DNNN), Giấy chứng nhận đáng ký hoạt động (đối với văn phòng đại diện của DNNN).

Chương V

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TW VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC VỚI CÁC CƠ QUAN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Điều 18:Khi cơ quan chủ quản lấy ý kiến thỏa thuận để bổ nhiệm cán bộ quản lý của các cơ quan TW đóng tại thành phố Đà Nẵng thì phải gửi hồ sơ đến Ban TCCQ thành phố xem xét thẩm định trình UBND thành phố. Hồ sơ bao gồm các văn bản theo quy định của công tác quản lý cán bộ.

Điều 19:Khi cần thiết hoặc theo đề nghị của cơ quan TW và địa phương khác, UBND thành phố ủy quyền cho Ban TCCQ thành phố chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, Sở chuyên ngành nắm tình hình hoạt động, giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Điều 20:Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc cơ quan thông tin đại chúng phản ánh những việc làm trái pháp luật của cơ quan TW và địa phương khác, UBND thành phố giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan của thành phố, căn cứ chức năng, quyền hạn được quy định tiến hành kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND thành phố hoặc các cơ quan có chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21:

1. Khi các cơ quan TW và địa phương khác có nhu cầu tiếp nhận cán bộ, công chức là những người ở nơi khác đến công tác tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng ban Ban TCCQ thành phố xem xét để thỏa thuận tiếp nhận;

2. Việc thỏa thuận cho cán bộ, công chức của các cơ quan TW và địa phương khác đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ, Thông tư số 06/TT-BNV ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và các văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Điều 22:Chậm nhất vào ngày 01 tháng 11 hằng năm, các cơ quan TW và địa phương khác báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, số lượng biên chế của đơn vị mình với UBND thành phố Đà Nẵng (qua Ban TCCQ thành phố).

Điều 23:Trong tổ chức và hoạt động, các cơ quan TW và địa phương khác chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành và của thành phố Đà Nẵng.

Điều 24:Định kỳ 6 tháng, năm, Ban TCCQ thành phố tổng hợp báo cáo UBND thành phố danh sách các cơ quan TW và địa phương khác được UBND thành phố cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện đóng tại thành phố Đà Nẵng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25:Giao trách nhiệm cho Trưởng ban Ban TCCQ thành phố chủ trì cùng với các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 26:Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới các ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Ban TCCQ thành phố để tổng hợp đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2001/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2001
Ngày hiệu lực 20/03/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/12/2006
Cập nhật 23 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 11/2001/QĐ-UB quản lý cơ quan tổ chức đơn vị trung ương đóng tại thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/2001/QĐ-UB quản lý cơ quan tổ chức đơn vị trung ương đóng tại thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành 05/03/2001
Ngày hiệu lực 20/03/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/12/2006
Cập nhật 23 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 11/2001/QĐ-UB quản lý cơ quan tổ chức đơn vị trung ương đóng tại thành phố Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2001/QĐ-UB quản lý cơ quan tổ chức đơn vị trung ương đóng tại thành phố Đà Nẵng

  • 05/03/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/03/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực