Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Phụ lục số 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hảnh

Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định23/2007/QĐ-NHNN quy định hệ thống mã ngân hàng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC SỐ 3 QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Đổi tên giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Ninh Bình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Toàn Cầu giữ nguyên ký hiệu số thứ tự trong cùng một loại - 320.

2. Đổi tên giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn An Bình thành Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giữ nguyên ký hiệu số thứ tự trong cùng một loại - 323.

3. Đổi tên giao dịch của Ngân hàng The Bank of Tokyo-Misubishi, Ltd - Ho Chi Minh City Branch thành Ngân hàng The Bank of Tokyo-Misubishi UFJ, Ltd. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên ký hiệu số thứ tự trong cùng một loại - 622.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN(để B/c);
- VP Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, BTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2006
Ngày hiệu lực11/04/2006
Ngày công báo27/03/2006
Số công báoTừ số 38 đến số 39
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu11/2006/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Đồng Tiến
     Ngày ban hành17/03/2006
     Ngày hiệu lực11/04/2006
     Ngày công báo27/03/2006
     Số công báoTừ số 38 đến số 39
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước