Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 23 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp lần thứ 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2007”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Năm 2007 là năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 8 lần thứ IX. Cùng với việc Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã mở ra những cơ hội và thách thức mới. Tiến trình đô thị hóa của Quận đang được đẩy nhanh, hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến làm ăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác cải cách hành chính của Quận đang được tiến hành và đã có những chuyển biến tích cực, đó là những thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn cần phải có biện pháp khắc phục.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007, Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, kỳ họp lần thứ 8; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007 là tiếp tục phát huy thành quả của năm qua về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 8; tiếp tục tổ chức thực hiện “Năm cải cách hành chính”, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 8 về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ IX, chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 và 5 năm 2006-2010; Ủy ban nhân dân quận 8 xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 với những nội dung định hướng sau đây:

1. Về kinh tế: Tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế:

- Phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17% đạt 3.444,813 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2006.

- Phấn đấu doanh thu thương mại dịch vụ tăng 25% đạt 10.217 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2006.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 70,341 triệu USD, tăng 20%; kim ngạch nhập khẩu đạt 94,794 triệu USD, tăng 20% so với thực hiện năm 2006.

Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 làm đầu mối phối hợp các phòng ban chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 triển khai kế hoạch đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện trong phạm vi quyền hạn của quận khuyến khích doanh nghiệp hiện hữu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh “có điều kiện” năm 2007 đến năm 2010.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại đến năm 2010 khi Thành phố phê duyệt. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải tỏa, sắp xếp các chợ tự phát trên địa bàn. Tổ chức triển khai đưa vào hoạt động các chợ mới trên các địa bàn dân cư mới.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, song song phát triển hợp tác xã mới, đẩy mạnh hoạt động tín dụng nhân dân. Phấn đấu tăng doanh thu từ 25% trở lên so cùng kỳ năm 2006.

Trưởng Phòng Thống kê quận 8 làm đầu mối phối hợp với các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên hoặc đột xuất và tổng hợp số liệu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn quận để cung cấp thông tin thống kê cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Triển khai Pháp lệnh Thống kê và Nghị định số 14/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thống kê cho các doanh nghiệp mới thành lập.

- Tổng hợp số liệu để làm Niên giám thống kê năm 2006.

2. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính và ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 228,446 tỷ đồng, tăng 22,34% so với dự toán năm 2006.

- Tổng thu ngân sách địa phương 182,644 tỷ đồng, bằng 84,02% so với dự toán năm 2006.

a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 8 chủ trì phối hợp với Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Phấn đấu thực hiện thu vượt mức dự toán thu trong năm được Ủy ban nhân dân thành phố giao và Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn. Tập trung bồi dưỡng và phát triển nguồn thu, quản lý thu có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế được phân cấp.

- Rà soát, xác định và phân loại bộ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc thu nộp thuế vào ngân sách kịp thời; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

b) Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Giao nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công khai dự toán ngân sách năm 2007 theo đúng quy định.

- Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2007 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8.

- Hoàn tất báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2006, trình Hội đồng nhân dân quận 8 phê chuẩn.

- Hoàn tất các thủ tục bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi ra để tạo vốn xây dựng Trung tâm hành chính quận 8 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp thực hiện các giải pháp tạo vốn để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo kế hoạch.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định.

- Phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức, đơn vị Nhà nước giao đất trong thu tiền sử dụng đất, nhằm tăng cường quản lý tài sản của Nhà nước.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chống lãng phí và thực hành tiết kiệm đã ban hành.

3. Về quản lý đô thị - tài nguyên - môi trường và đầu tư xây dựng cơ bản: Năm 2007 tiếp tục thực hiện các chương trình và công trình trọng điểm của thành phố và quận, tập trung cho các công trình đang thực hiện để hoàn thành trong năm tạo một chuyển biến hết sức quan trọng về hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn quận 8. Từng bước hình thành và hoàn chỉnh một số cụm đô thị mới.

a) Quản lý đô thị:

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; tập trung tăng cường quản lý nhà nước về các mặt trật tự lòng lề đường, xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

- Đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các điểm nóng diễn ra việc xây dựng không phép, công khai và quản lý tốt các quy hoạch chi tiết được duyệt. Thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý đô thị, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án tái định cư, cấp nước sạch và chống ngập. Tăng cường quản lý chất lượng công trình, hạ tầng cơ sở, xã hội hóa các dịch vụ công ích: vệ sinh môi trường, thoát nước, chăm sóc cây xanh.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ kỹ thuật xây dựng.

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận về tiến độ và chất lượng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các vi phạm hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 tập trung củng cố nhân sự có năng lực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công công trình đúng tiến độ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận:

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết dứt điểm tình hình nợ đọng về tái định cư; thực hiện chương trình nhà ở cho người tái định cư và người thu nhập thấp trên địa bàn quận theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục giải quyết khiếu nại và bố trí tái định cư các trường hợp tồn đọng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước, cầu Nguyễn Văn Cừ, khu dân cư Bến Lức. Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác hiệp thương, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu tái định cư Trương Đình Hội II và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng khu tái định cư như khu nhà ở Bông Sao B, C, khu dân cư II, III Bùi Minh Trực v.v…

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp san lấp lấn chiếm đất công, kênh rạch; xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Rà soát những hồ sơ đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính, có kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về các mặt trật tự lòng lề đường, môi trường, mỹ quan đô thị.

b) Đầu tư xây dựng cơ bản:

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung phấn đấu thực hiện các công trình như sau:

- Công trình khởi công mới 22 công trình, với tổng vốn đầu tư là 58 tỷ đồng.

- Công trình chuẩn bị đầu tư 40 công trình, với tổng vốn đầu tư là 128,971 tỷ đồng.

- Hoàn thành các dự án được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ghi vốn khởi công mới trong năm 2007. Tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Chỉ đạo tập trung cho công tác thanh - quyết toán các công trình do Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được Thành phố và Quận đã giao theo quy định, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

c) Tài nguyên và môi trường:

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 phối hợp với Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 và các đơn vị liên quan:

- Lập kế hoạch triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2007. Chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra quản lý khai thác đất mặt trên địa bàn 16 phường.

- Thực hiện quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường triển khai tổ chức đăng ký, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án trên địa bàn. Tổ chức thu phí đối với các loại chất thải. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của nhân dân về đất đai, môi trường.

Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh, xà bần, rác cặn, chăm sóc công viên cây xanh, nạo vét cống rãnh, vớt rác trên sông, kênh rạch, vận chuyển rác.

- Thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận giao.

4) Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:

a) Văn hóa - thông tin - thể thao:

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 làm đầu mối phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8, Trung tâm Thể dục thể thao quận 8, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Triển khai quy hoạch phát triển ngành đến năm 2010, tập trung thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến phường; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, xây dựng và công bố quy hoạch các ngành nghề dịch vụ văn hóa sau khi được phê duyệt.

- Tăng cường công tác vận động và phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006 và biểu dương “Khu phố xuất sắc, tiên tiến” năm 2006, gương “Người tốt - việc tốt”, “Gia đình văn hóa” năm 2006 (Quý I/2007).

Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn quận, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình độ vận động viên năng khiếu và thành tích thi đấu.

- Tỷ lệ người tập luyện thường xuyên so với dân số: 17%.

- Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: 98%.

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao thường xuyên trong nhân dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư, hoạt động thể thao cơ sở.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng tập trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 62 năm ngày Quốc Khánh, 77 năm ngày thành lập Đảng, 32 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; phối hợp các ngành có liên quan chủ động tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ động và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, cổ động trực quan. Tập trung công tác xã hội hóa trong hoạt động ngành.

b) Xã hội - Xóa đói giảm nghèo:

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Giải quyết việc làm trong năm 8.500 lao động

- Số hộ nghèo dự kiến đưa ra khỏi chương trình 1.500 hộ

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 3% tổng hộ dân.

- Vận động quỹ xóa đói giảm nghèo 280 triệu đồng.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 412,5 triệu đồng, trong đó quận vận động 180 triệu đồng. Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2007.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động tại các đơn vị sản xuất - kinh doanh trên địa bàn quận. Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền tăng cường kiến thức về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân và chủ doanh nghiệp.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

c) Giáo dục:

Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tỷ lệ huy động nhà trẻ: 8,29%, mẫu giáo: 45,9%, trong đó diện 5 tuổi: 95%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%.

- Phấn đấu có 50% học sinh tiểu học và 40% học sinh trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày.

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 95%, trung học cơ sở: 88%.

- Hiệu suất đào tạo tiểu học: 95%, trung học cơ sở: 78%.

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010 (Quý I/2007). Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

d) Y tế:

Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường đầu tư xây dựng trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới trạm y tế phường 7, 9, Trung tâm Y tế dự phòng quận 8, mở rộng Phòng khám đa khoa quận 8. Tiếp tục củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc y tế cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế. Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh, thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, kịp thời ngăn chặn các loại bệnh có nguy cơ bộc phát thành dịch.

- Phối hợp các ban ngành tiến hành thanh, kiểm tra về vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y - dược tư nhân.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8 phối hợp Trưởng Phòng Y tế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu về sức khỏe và y tế.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc người nhiễm. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống lao (24/3).

đ) Dân số - gia đình và trẻ em:

Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010” với mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng”, phòng chống bạo lực gia đình, làm cho gia đình thực sự là pháo đài chống sự xâm nhập tệ nạn xã hội.

- Triển khai các hoạt động chương trình Dự án Phát triển vùng đô thị quận 8 tài khóa 2007.

- Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.

5. Quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội:

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, hội thao quốc phòng.

- Tăng cường công tác nắm chắc mọi diễn biến tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị đảm bảo chỉ tiêu yêu cầu.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2007 và tham gia Hội thao quốc phòng thành phố.

- Triển khai thực hiện kế hoạch diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2007.

b) Trưởng Công an quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Chủ động phối hợp cùng cơ quan Quân sự quận tổ chức tốt công tác diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn năm 2007 theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì tốt chế độ giao ban của 02 lực lượng Công an - Quân sự.

- Giữ vững ổn định về an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng đại, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với chương trình xã hội khác, sử dụng đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm. Tiếp tục giữ vững các địa bàn, tụ điểm phức tạp đã được chuyển hóa, không để tái lập trở lại. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng và củng cố phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

- Bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, mở đợt tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm trước trong và sau Tết Nguyên đán, bảo vệ an toàn tuyệt đối kỷ niệm ngày 3/2 và các ngày kỷ niệm trong quý II/2006, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm.

- Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực 5 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền năm 2007 của Quận là tiếp tục nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực thực hành tiết kiệm, triệt để chống lãng phí, chống tham nhũng ở tất cả các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường.

a) Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2006, triển khai chương trình hành động thực hiện chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể là chương trình năm 2007.

b) Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chính sách cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện tinh giảm biên chế, khoán chi phí hành chính đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở phường, trong hoạt động cơ quan và trong các doanh nghiệp Nhà nước. Công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu vận động trong dân theo quy định.

- Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp tục nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Quận 8.

c) Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tập trung tuyên truyền các Bộ luật, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật về kinh tế, quyền và nghĩa vụ công dân.

- Rà soát nội dung và hình thức văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản và quy định không còn phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc.

d) Chánh Thanh tra quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai cho các đơn vị và 16 phường có chương trình hành động cụ thể về chương trình chống tham nhũng nhằm ngăn ngừa và hạn chế các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường công tác tiếp dân, kéo giảm đơn tồn đọng.

- Chú trọng và phát huy hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra, công tác chống tham nhũng và xét khiếu tố.

7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8:

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2006 và phát động thi đua năm 2007 (quý I/2007). Hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác thi đua và khen thưởng năm 2007 (quý II/2007).

- Tăng cường theo dõi công tác tiếp dân, kéo giảm đơn tồn đọng.

- Tham mưu cải tiến và nâng cao cơ chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các đoàn thể tạo thành một khối đoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Xây dựng và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình chính phủ điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp với các phòng, ban chức năng của quận thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được Ủy ban nhân dân quận 8 giao theo kế hoạch năm 2007.

9. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các Phòng ban chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay trong tháng 02 năm 2007.

- Các Phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường được phân công, căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan; cần chủ động xác định kế hoạch, nội dung cụ thể, tiến độ công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất... để tổ chức thực hiện; trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các phòng ban chức năng của quận cần tăng cường phối hợp chặt chẽ các sở, ngành thành phố liên quan; có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện có hiệu quả và kịp thời.

- Hàng tháng, các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp giao ban các đơn vị thuộc khối mình phụ trách để kiểm điểm, đánh giá kết quả đã làm được và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2007 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2007
Ngày hiệu lực02/03/2007
Ngày công báo15/03/2007
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành23/02/2007
        Ngày hiệu lực02/03/2007
        Ngày công báo15/03/2007
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quận 8 năm 2007

         • 23/02/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/03/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực