Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2008-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án chi tiết thuộc chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr-VP ngày 28 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010; căn cứ Đề án thứ 3 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1308/TTCP-PC ngày 04 tháng 7 năm 2006 thực hiện Đề án thứ 3-212/QĐ-TTg về tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

2. Góp phần nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ ở xã, phường, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ ở xã, phường, thị trấn làm công tác này.

4. Tăng cường mối quan hệ và sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp phát sinh từ xã, phường, thị trấn góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn bằng các hình thức thiết thực và phù hợp.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi pháp luật của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Xuất bản và phát hành các tài liệu: hỏi, đáp về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; các tài liệu về nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn với chính quyền cấp xã trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phát sinh từ cơ sở cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1. Phạm vi thực hiện đề án:

Đề án được triển khai thực hiện tại các địa phương trong tỉnh cho các đối tượng là cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức điều hành Đề án:

Mọi nội dung hoạt động của đề án đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 212/QĐ-TTg cấp tỉnh.

3. Phân công trách nhiệm:

a) Thanh tra tỉnh:

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ của địa phương trong nội dung của Đề án.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại cho các đối tượng là cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình truyền hình phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa – Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh biên soạn các tài liệu hỏi đáp tìm hiểu về pháp luật khiếu nại, tố cáo.

b) Sở Văn hóa – Thông tin:

- Định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhất là ở một số xã, phường, thị trấn có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, vùng sâu, vùng xa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp cấp huyện, Thanh tra cấp huyện để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế thông tin văn hóa ở cơ sở tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền ở xã, phường, thị trấn trong tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền ở xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên trên.

d) Đề nghị Hội Nông dân tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân với chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân các cấp để những người này thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở địa phương.

- Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp nhất là ở xã, phường, thị trấn vận động Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa Hội Nông dân với chính quyền xã, phường, thị trấn.

e) Sở Tư pháp:

- Phối hợp, giúp đỡ, cung cấp các thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo thực hiện đề án của tỉnh thực hiện đúng nội dung, mục đích, yêu cầu của đề án.

- Giúp Thanh tra tỉnh mở các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Thanh tra cấp huyện tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đối tượng là cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

f) Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; giải đáp pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn cán bộ làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc cụ thể.

g) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Dành thời lượng một tháng ít nhất hai lần phát sóng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua các hoạt động: mời chuyên gia am hiểu pháp luật, phóng sự điều tra về hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, tọa đàm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các tiểu phẩm phản ánh, thi viết bài về tìm hiểu pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Tiến độ thực hiện đề án:

Định kỳ sáu tháng, một năm, Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 3-212/QĐ-TTg gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình 212/QĐ-TTg của tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

5. Kinh phí thực hiện đề án:

Thanh tra tỉnh dự trù kinh phí thực hiện Đề án thứ 3-212/QĐ-TTg trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2008-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2008-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành17/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2008-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2008-2010

            • 17/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực