Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 20/2010/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/2007/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN BỔ CHI, QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh Bắc Giang về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 156/TTr-STC ngày 04/02/2009 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 4, Điều 2 về khoản kinh phí 10% chi lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác trật tự an toàn giao thông tại Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

Phần kinh phí trích 10% cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT từ nguồn thu xử phạt vi phạm ATGT được coi là 100% và được phân bổ theo tỷ lệ:

- Trích 10% cho Kho bạc nhà nước tỉnh (đối với nguồn thu từ xử phạt vi phạm ATGT thuộc ngân sách cấp tỉnh) và cho Kho bạc nhà nước huyện (đối với nguồn thu từ xử phạt vi phạm ATGT thuộc ngân sách huyện, thành phố) để chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT; mức chi bồi dưỡng tối đa: 300.000 đồng/người/tháng.

- Số còn lại (90%) trích cho Ban An toàn giao thông tỉnh (đối với nguồn thu từ xử phạt ATGT thuộc ngân sách cấp tỉnh) và Ban chỉ đạo ATGT huyện, thành phố (đối với nguồn thu từ xử phạt ATGT thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố) để chi cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh và UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Bộ Tư Pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Toà án nhân dân, Viện KSND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
 +LĐVP, TKCT, TPKT, TH, GT, NC, TTTCB;
 +Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2009
Ngày hiệu lực09/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu11/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
     Người kýBùi Văn Hạnh
     Ngày ban hành27/02/2009
     Ngày hiệu lực09/03/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2010
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 88/2007/QĐ-UBND