Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỦ TỤC, TRÌNH TỰ, THỜI HẠN XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (viết tắt là thẻ ABTC) thuộc các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 Chương II của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện

Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Điều 2. Thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cơ quan tiếp nhận hồ sơ

1. Giao Sở Công Thương làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (01 bản chính có ký tên đóng dấu).

b) Quyết định thành lập doanh nghiệp (01 bản sao có công chứng).

c) Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có công chứng).

d) Hồ sơ thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

đ) Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp (01 bản sao có công chứng).

e) Hộ chiếu còn giá trị (01 bản sao có công chứng).

2. Trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC:

a) Sở Công Thương phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, có công văn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc.

c) Doanh nhân nhận kết quả giải quyết trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Công Thương.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 08/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 08/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 11/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2009/QĐ-UBND thẻ đi lại của doanh nhân APEC

  • 29/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực