Quyết định 11/2011/QĐ-UBND

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND về chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ đã được thay thế bởi Quyết định 22/2013/QĐ-UBND sửa đổi chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH THƯỞNG TRONG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 952/TC-GCS ngày 09 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Đối tượng được thưởng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án bồi thường, di chuyển, giao mặt bằng trước và đúng thời hạn quy định.

2. Mức thưởng

a) Thưởng 5% (Năm phần trăm) trên giá trị bồi thường tài sản trên đất (không bao gồm giá trị bồi thường đất và các chính sách hỗ trợ khác) đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị bồi thường dưới 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

b) Thưởng 8% (Tám phần trăm) trên giá trị bồi thường tài sản trên đất (không bao gồm giá trị bồi thường đất và các chính sách hỗ trợ khác) đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị bồi thường từ 50.000.000 đồng trở lên (Năm mươi triệu đồng).

Mức thưởng tối đa cho cả hai trường hơp (a) và (b) không quá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/đối tượng.

3. Nguồn kinh phí: Trích từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các công trình, dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực08/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành29/08/2011
        Ngày hiệu lực08/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ