Quyết định 11/2013/QĐ-UBND

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 37/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Khu Bảo tồn:

- Khu Bảo tồn có Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Giám đốc Khu Bảo tồn là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của Khu Bảo tồn;

- Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khoa học và Bảo tồn đất ngập nước;

- Phòng Quản lý bảo vệ rừng (gồm Đội Bảo vệ chuyên trách và 03 Tiểu khu);

- Phòng Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng.

c) Đơn vị sự nghiệp:

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

2. Biên chế:

Biên chế của Khu Bảo tồn là biên chế sự nghiệp, do UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- VP.TU, các Ban của Đảng;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Nh
ư Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực10/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành31/05/2013
       Ngày hiệu lực10/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang