Quyết định 11/2014/QĐ-UBND

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2014/QĐ-UBND đặt tên đường tên cầu công viên Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN CẦU VÀ CÔNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều quy định của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 93/TTr-SVHTTDL ngày 6 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh như sau:

1. Đường Huỳnh Công Thắng (thuộc khu phố 2, phường 1; điểm đầu: Đường Trần Văn Trà; điểm cuối: KM1 + 220).

2. Cầu Trần Quốc Toản (đường Trần Quốc Toản).

3. Công viên Xuân Hồng (phường 3).

4. Công viên Thắng Lợi (Vườn hoa Thắng Lợi và hai bên bờ rạch Tây Ninh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức gắn biển tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 22/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2014/QĐ-UBND đặt tên đường tên cầu công viên Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND đặt tên đường tên cầu công viên Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thảo
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 22/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 11/2014/QĐ-UBND đặt tên đường tên cầu công viên Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2014/QĐ-UBND đặt tên đường tên cầu công viên Tây Ninh

  • 12/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực