Quyết định 11/2014/QĐ-UBND

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An đã được thay thế bởi Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định mức chi đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức Long An và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2011/QĐ-UBND NGÀY 13/7/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 308/TTr-STC ngày 23/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1: "Hỗ trợ tiền ăn"

a) Học ngoài tỉnh

- Đối với lớp học liên tục trên 20 ngày/tháng (tính theo thời gian tập trung).

+ Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Các tỉnh, thành phố khác: 40.000 đồng/người/ngày.

- Đối với lớp học từ dưới 20 ngày/tháng (tính theo ngày thực học).

+ Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Các tỉnh, thành phố khác: 40.000 đồng/người/ngày.

b) Học trong tỉnh (tính ngày thực học): 30.000 đồng/người/ngày.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1: "Chi phí đi học được trợ cấp"

a) Tiền học phí, lệ phí thi tuyển, thi cuối khóa được thanh toán theo biên lai thu tiền của nhà trường.

b) Tài liệu học tập: Được thanh toán tiền tài liệu học tập theo chương trình chính khóa, có phiếu thu của nhà trường, không thanh toán tiền tài liệu cho việc tham khảo của học viên.

c) Tiền nghỉ trọ (kể cả những lớp học từ dưới 20 ngày/tháng), có phiếu thu của nhà trường, cơ sở đào tạo hoặc có giấy xác nhận nơi thuê chỗ trọ:

- Học ngoài tỉnh mức hỗ trợ 600.000 đồng/tháng/người.

- Học trong tỉnh (áp dụng đối với khoảng cách từ cơ quan đến nơi học từ 15 km trở lên) mức hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng.

d) Tiền tàu xe:

Áp dụng đối với lớp học liên tục trên 20 ngày/tháng, bao gồm đi học trong tỉnh (áp dụng đối với khoảng cách từ cơ quan đến nơi học từ 15km trở lên) hoặc học ngoài tỉnh, được hỗ trợ 01 (một) lượt đi và về tiền tàu xe từ cơ quan đến nơi học của thời gian tập trung, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định;

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 1: "Quy định đối với các lớp hợp đồng với Trường Chính trị"

Đối với các lớp do Sở Nội vụ hợp đồng với Trường Chính trị như: bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình dành cho cán bộ chính quyền cơ sở với mức khoán 720.000 đồng/học viên/tháng (theo số liệu học viên thực tế và số tháng thực học) để chi phí cho lớp học.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Thời gian áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2014.

Những quy định khác trong Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT. STC. THY

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành08/02/2014
       Ngày hiệu lực18/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011 chế độ đi học cán bộ công viên chức nhà nước Long An