Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ THÙ LAO DỊCH THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNN và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 412/TTr-STP ngày 28/5/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ THÙ LAO DỊCH THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh;

b) Phòng tư pháp cấp huyện;

c) Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng;

d) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ dịch thuật; người dịch yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch; cộng tác viên dịch thuật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Mức trần thù lao là mức thu cao nhất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại quy định này áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng và Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng, giao dịch được coi là phức tạp là những hợp đồng giao dịch không phổ biến; các hợp đồng giao dịch về bất động sản mà có từ 02 tài sản trở lên thuộc 02 (hai) địa bàn cấp huyện trở lên; các hợp đồng về kinh doanh thương mại, hợp đồng giao dịch có yếu tố nước ngoài.

3. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản thừa kế được coi là phức tạp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thừa kế thế vị, thừa kế trong trường hợp người được hưởng di sản chết sau người để lại di sản;

b) Có nhiều người (từ 05 người trở lên) thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản;

c) Có tài sản là bất động sản ở nhiều nơi (thuộc từ 02 địa bàn cấp huyện khác nhau trở lên).

d) Có người làm chứng, người phiên dịch

4. Giấy tờ, văn bản được coi là phức tạp trong việc dịch là những loại giấy tờ, văn bản ít được lưu hành, nội dung có tính chất chuyên ngành, kỹ thuật như: Hợp đồng kinh tế, dân sự; văn bản công chứng; bản án, quyết định của tòa án; các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp và các loại văn bản có tính chất tương tự.

Điều 4. Cơ sở tính mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật

1. Mức trần thù lao được tính trên sự phức tạp của vụ việc, thứ tiếng cần dịch và tính chất ngữ nghĩa của nội dung giấy tờ, văn bản cần dịch.

2. Thù lao công chứng bao gồm: thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng, chứng thực.

3. Thù lao dịch thuật bao gồm: tiền dịch, tiền đánh máy, in ấn và photocopy bản dịch (không bao gồm phí công chứng, lệ phí chứng thực chữ ký người dịch).

Điều 5. Nguyên tắc tính thù lao dịch thuật

1. Đối với giấy tờ, văn bản có nhiều trang, thì từ trang thứ mười trở đi sẽ tính bằng bảy mươi phần trăm (70%) mức thu đối với trường hợp đơn giản; tám mươi phần trăm (80%) mức thu đối với trường hợp phức tạp theo quy định tại Điều 7 Quy định này.

2. Đối với giấy tờ, văn bản có nhiều trang mà nội dung các trang sau có tính chất đặc điểm tương tự như trang trước (như: Hộ khẩu, học bạ, hộ chiếu và các loại giấy tờ, văn bản khác có tính chất, đặc điểm này…) thì từ trang thứ hai (02) trở đi sẽ tính bằng năm mươi phần trăm (50%) mức thu đối với trường hợp đơn giản quy định tại Điều 7 Quy định này.

3. Đối với giấy tờ, văn bản có mẫu sẵn, từ ngữ văn bản có tính thông dụng như: Giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy chứng tử, giấy báo tử, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tuyên thệ độc thân, giấy không cản trở hôn nhân, bằng tốt nghiệp các loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kiểm định, giấy chứng nhận các loại và các loại văn bản có hình thức tương tự thì sẽ tính bằng năm mươi phần trăm (50%) mức thu đối với trường hợp đơn giản quy định tại Điều 7 Quy định này.

4. Đơn vị tính thu thù lao dịch thuật là số trang (nội dung trang có thể bao gồm từ ngữ, hình ảnh, ký hiệu). Một trang văn bản cần dịch có số từ là 350 từ, đối với trang văn bản cần dịch là từ tiếng Việt thì số từ là 450 từ. Mức thu cụ thể do các bên thỏa thuận tùy theo số từ trong một trang, nhưng không được vượt quá mức thu quy định tại Điều 7 Quy định này.

Chương II

MỨC TRẦN THÙ LAO

Điều 6. Mức trần thù lao công chứng

STT

Nội dung công việc

Mức thu

(Đồng/hợp đồng, giao dịch)

Đơn giản

Phức tạp

01

Thù lao soạn thảo và đánh máy Hợp đồng, giao dịch có từ 3 trang trở xuống

100.000

150.000

02

Thù lao soạn thảo và đánh máy Hợp đồng, giao dịch có từ 4 trang đến 6 trang

120.000

200.000

03

Thù lao soạn thảo và đánh máy các Hợp đồng, giao dịch có từ 7 trang trở lên.

150.000

250.000

04

Thù lao soạn thảo và đánh máy văn bản thỏa thuận Phân chia di sản thừa kế.

200.000

250.000

05

Thù lao soạn thảo và đánh máy các Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

150.000

200.000

06

Thù lao soạn thảo và đánh máy Di chúc

250.000/văn bản

07

Chụp (Photocopy) giấy tờ, văn bản liên quan đến hợp đồng, giao dịch

(Được áp dụng chung cho các Phòng Tư pháp, UBND các xã và các tổ chức hành nghề công chứng)

300 đồng/trang A4

1200 đồng/trang A3

Điều 7. Mức trần thù lao dịch thuật

1. Thù lao dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt

STT

Loại Bản dịch

Mức thu

(Đồng/trang)

Đơn giản

Phức tạp

01

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

100.000

120.000

02

Dịch từ Tiếng Đức, Nga, Pháp, sang Tiếng Việt

120.000

150.000

03

Dịch từ Tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật sang Tiếng Việt

150.000

200.000

04

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

Mức thù lao dịch thuật được tăng tối đa 30% so mức thù lao dịch thuật nêu trên từ tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật sang tiếng Việt

2. Thù lao dịch giấy tờ, văn bản từ Tiếng Việt sang Tiếng nước ngoài

STT

Loại Bản dịch

Mức thu

(Đồng/trang)

Đơn giản

Phức tạp

01

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

120.000

150.000

02

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nga, Pháp, Đức

150.000

180.000

03

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn

180.000

210.000

05

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng các nước khác

Mức thù lao dịch thuật được tăng tối đa 30% so mức thù lao dịch thuật nêu trên từ Tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức hành nghề công chứng tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực06/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực06/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật Hải Dương

            • 26/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực