Quyết định 11/2016/QĐ-TTg

Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an đã được thay thế bởi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại tài sản công và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ SẮP XẾP NHÀ, ĐẤT TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Điều 49 Nghị định s 106/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất theo phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

2. Tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất đã thực hiện giao vốn cho doanh nghiệp thuộc Bộ Công an không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khác thuộc Bộ Công an (sau đây gọi là đơn vị) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện sắp xếp nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các khoản thu

Các khoản thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm:

1. Tiền thu từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi là đất an ninh) sang sử dụng vào mục đích khác.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất an ninh sang sử dụng vào mục đích khác.

Điều 4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an

1. Toàn bộ số tiền thu được theo quy định tại Điều 3 Quyết định này được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

2. Bộ Công an sử dụng số tiền thu được quy định tại Khoản 1 Điều này cho các nội dung sau:

a) Chi trả các chi phí:

- Liên quan đến xử lý nhà, đất, gồm:

+ Kiểm kê, đo vẽ nhà, đất;

+ Xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

+ Tiêu hủy, gồm: Chi phí tháo dỡ, hủy bỏ, làm biến dạng tài sản;

+ Di dời, gồm: Chi phí tháo d, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị (nếu phải di chuyển); chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

- Chi phí khác có liên quan.

b) Số tiền còn lại sau khi đã chi trả cho các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này được sử dụng cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quy trình hạch toán, quản lý, sử dụng số tiền thu được

a) Định kỳ hàng quý, Bộ Công an thông báo số thu, số chi, số dư trên tài khoản tạm giữ từ sp xếp nhà, đt gửi đBộ Tài chính theo dõi, tng hp.

b) Kết thúc mỗi năm tài chính, trước ngày 31 tháng 12, Bộ Công an tổng hợp tình hình thu, chi và việc sử dụng tiền trên tài khoản tạm giữ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này gửi Bộ Tài chính để thực hiện hạch toán thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn phát sinh nguồn thu; hạch toán chi ngân sách qua ngân sách nhà nước đối với Bộ Công an theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

c) Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2016.

2. Đối với số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì Bộ Tài chính có trách nhiệm chuyển số tiền trên vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

3. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trưng, Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, th
ành phố trực thuộc Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ng
ân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH
(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2016/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo19/03/2016
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2016/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2016/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo19/03/2016
        Số công báoTừ số 235 đến số 236
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng tiền thu sắp xếp nhà đất đơn vị thuộc Bộ Công an