Quyết định 11/2016/QĐ-UBND

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung vào mục IV nhóm cây ăn quả tại Phụ lục IV đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi kèm theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀO MỤC IV NHÓM CÂY ĂN QUẢ TẠI PHỤ LỤC IV ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2014/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 64 TTr/STC-QLG ngày 31tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào mục IV nhóm cây ăn quả tại Phụ lục IV đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

TT

Nhóm cây, loại cây

ĐVT

Nhóm

Đơn giá
(đồng)

IV

Nhóm cây ăn quả

 

 

 

15

Cây giống trong vườn ươm

 

 

 

 

Nhãn lồng

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

- Cây ghép

 

 

20.000

 

Cây na dai

Cây

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

Cây bưởi lai

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

- Cây ghép

 

 

17.000

 

Cây khế

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

- Cây ghép

 

 

15.000

 

Cây vải thiều

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

- Cây ghép

 

 

20.000

 

Cây chanh

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

8.000

 

- Cây ghép

 

 

15.000

 

Cây xoài

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

-

 

- Cây ghép

 

 

20.000

 

Cây quất hồng bì (nhâm)

 

 

 

 

- Cây ươm hạt

 

 

5.000

 

- Cây ghép

 

 

20.000

 

Cây thanh long

Hom giống

 

10.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBNDngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực24/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu11/2016/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
     Người kýNguyễn Văn Quang
     Ngày ban hành14/04/2016
     Ngày hiệu lực24/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2019
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2016/QĐ-UBND bổ sung mục IV cây ăn quả đơn giá bồi thường cây trồng Hòa Bình 2016