Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia; tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2017/QĐ-UBND chế độ chính sách thu hút chuyên gia tham gia giám định tư pháp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THU HÚT CHUYÊN GIA, TỔ CHỨC CÓ NĂNG LỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tưng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tchức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 13 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia; tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tnh Thừa Thiên Huế.

2. Đi tượng được hưởng chính sách thu hút:

a) Những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, chuyên gia trong các lĩnh vực, ngành nghề;

b) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc;

c) Người giúp việc cho người giám định tư pháp;

d) Văn phòng giám định tư pháp.

Điều 2. Điều kiện để được hưởng chính sách thu hút

1. Những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, chuyên gia trong các lĩnh vực, ngành nghề được bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoặc công bố là người giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định của pháp luật và tham gia thực hiện giám định theo trưng cu của cơ quan tiến hành ttụng, người tiến hành tố tụng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ca tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định theo sự phân công của Thtrưởng tổ chức được trưng cầu giám định hoặc do người giám định tư pháp chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định chỉ định nhưng không quá 02 người giúp việc đối với mỗi trường hợp giám định.

4. Văn phòng giám định tư pháp được y ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập và đảm bảo các tiêu chí về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật giám định tư pháp và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 3. Các chính sách cụ thể

1. Chính sách hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp:

a) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự; giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được hỗ trợ 50% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

b) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực khác khi thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành ttụng, người tiến hành tố tụng được hỗ trợ 100% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg;

c) Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định được hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.

2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng:

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về giám định tư pháp do Trung ương, ngành hoặc địa phương tchức, nêu không thuộc đi tượng được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chính sách đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của nhà nước thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Điều 5 của Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND.

3. Chính sách khác:

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc được cơ quan, đơn vị nơi làm việc tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ công tác giám định tư pháp.

4. Chính sách ưu đãi đi với Văn phòng giám định tư pháp:

Văn phòng giám định tư pháp được hưởng các ưu đãi thuộc chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thi điểm áp dụng chế độ htrợ

Chế độ hỗ trợ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 5. Phương thức thực hiện

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Nguồn kinh phí để chi trả chế độ hỗ trợ cho giám định viên và người giám định tư pháp theo vụ việc do ngân sách nhà nước tỉnh cấp. Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí hỗ trợ gửi STài chính thẩm định trình y ban nhân dân tnh phê duyệt kinh phí để thực hiện.

2. Cách thức chi hỗ trợ:

a) Chi trả tiền hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp:

Trước ngày 15 của tháng đầu quý, các s, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp công lập lập danh sách người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp được hưng hỗ trợ của quý trước gửi về Sở Tư pháp để thực hiện việc chi trả hỗ trợ. Cơ sở đchi trả hỗ trợ là bản sao hồ sơ thanh toán tiền bồi dưỡng hoặc tiền thù lao giám định tư pháp đã được cơ quan tiến hành tố tụng chi trả.

b) Chi trả tiền hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng:

Cơ quan sử dụng công chức, viên chức chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND hoặc quy định hiện hành khác của nhà nước.

Sở Tư pháp chi trả cho các đối tượng không được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND hoặc quy định hiện hành khác của nhà nước; cơ sở để chi trả hỗ trợ là chứng từ hợp lệ theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Tư pháp thực hiện việc chi trả và hướng dẫn việc lập hồ sơ thanh toán theo Quyết định này.

2. Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp; kiểm tra tình hình dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2017.

Điều 8. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưng các sở, ngành, các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);
- TT Tnh ủy;
- TT và các Ban của HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Công báo tnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2017
Ngày hiệu lực05/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2017/QĐ-UBND chế độ chính sách thu hút chuyên gia tham gia giám định tư pháp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2017/QĐ-UBND chế độ chính sách thu hút chuyên gia tham gia giám định tư pháp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành22/02/2017
        Ngày hiệu lực05/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2017/QĐ-UBND chế độ chính sách thu hút chuyên gia tham gia giám định tư pháp Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2017/QĐ-UBND chế độ chính sách thu hút chuyên gia tham gia giám định tư pháp Huế

           • 22/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực