Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 141/1998/QĐ-UBND về thành lập “Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 141/1998/QĐ-UBND Trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/1998/QĐ-UB NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP “TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 165/TTr-STP ngày 21/12/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 147/TTr-SNV ngày 22 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 141/1998/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 1998 của UBND tỉnh về việc thành lập “Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước”.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, P.NC;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT. (T03QP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực20/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 141/1998/QĐ-UBND Trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 141/1998/QĐ-UBND Trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực20/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 141/1998/QĐ-UBND Trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 141/1998/QĐ-UBND Trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Phước

            • 08/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực